วันที่เผยแพร่ 24 ก.ย. 2562

ด้านชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหลัก ซึ่งความขัดแย้งในมิตินี้จะเป็นความขัดแย้งที่กระทบกับเรื่อง “อัตลักษณ์” เป็นสำคัญเนื่องจากการละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรม มีการเลือกปฏิบัติ เกิดความไม่เป็นธรรม สร้างความแค้นเคืองให้คนในพื้นที่ กระทั่งคนที่ดำรงอัตลักษณ์ของตนต้องการเสรีภาพ อิสรภาพ เพื่อจะได้สามารถคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนไว้ เช่น กรณ๊ที่ชาวมลายูมุสลิม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องการให้รัฐบาลยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ยอมรับอัตลักษณ์ที่ต่างออกไป เพื่อสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม และลดทอนความรู้สึกแปลกแยก เป็นต้น 
 
ความขัดแย้งในมิตินี้เป็นความขัดแย้งในระดับลึกและไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและการแก้ไขต้องเป็นไปในเชิงโครงสร้างและมีกระบวนการสร้างความไว้วางใจในทุกระดับ ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.