วันที่เผยแพร่ 24 ก.ย. 2562

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะสาเหตุความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยพิบัติวาตภัย เป็นต้น เนื่องจากสาเหตุความขัดแย้งที่กล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน และสูญเสียชีวิต โดยความขัดแย้งนั้นๆ เกิดมาจากสาเหตุความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ 
 
ตัวอย่างมิติความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดในประเทสไทย ได้แก่ ประเด็น การประท้วงกรณีเขื่อนแม่วงก์ การประท้วงเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.