วันที่เผยแพร่ 24 ก.ย. 2562

ด้านการเมือง


ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ความไม่ลงรอยกัน ไปจนกระทั่งถึงการสูญเสียทรัพย์สิน และสูญเสียชีวิต โดยความขัดแย้งนั้นเกิดมาจากสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งอาจจะเป็นการไม่เห็นด้วย  ด้วยความคิดต่างทางการเมือง การแบ่งขั้วทางการเมือง และสาเหตุความขัดแย้งที่ปรากฏอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง 
 
ตัวอย่างความขัดแย้งทางการเมืองในไทยมีหลายระดับ เช่น การแสดงออกผ่านการถกเถียงในระบบรัฐสภาตามครรลองประชาธิปไตย การไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ นอกรัฐสภา จนนำไปสู่การชุมนุมทางการเมือง และลุกลามเป็นการก่อความไม่สงบ การใช้มาตรการปราบปรามโดยรัฐ และความรุนแรงทางการเมือง ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.