ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
111 ประท้วงให้ปิดกิจการโรงงานเอทานอล สุพรรณบุรี 2559 - 2561
112 ประมงพื้นบ้านขอให้ยกเลิกการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว เพชรบุรี 2559 - 2561
113 ประมงพื้นบ้านร้องรัฐแก้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการกำหนดเครื่องมือทำการประมง ประจวบคีรีขันธ์ 2559 - 2561
114 ร้องเรียนปัญหาขยะ สมุทรสงคราม 2559 - 2561
115 โรงไฟฟ้าชีวมวล สตูล 2559 - 2561
116 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา สงขลา 2559 - 2561
117 กรณีชาวบ้านตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลกชุมนุมประท้วงคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ พิษณุโลก 2558
118 กรณีชาวบ้านตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน ชุมนุมประท้วงคัดค้านการสร้างฟาร์มหมู เชียงราย 2558 - 2562
119 กรณีชาวบ้านตําบลร่องฟอง อําเภอเมือง ชุมนุมต่อต้านโรงกําจัดขยะ แพร่ 2558 - 2562
120 กรณีชาวบ้านอำเภอเมืองคัดค้านการจัดตั้งศูนย์ราชการ เขตพื้นที่ป่าชุมชนตําบลนํ้าชํา อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ แพร่ 2558
ทรัพยากรธรรมชาติ
111 ชื่อเรื่อง ประท้วงให้ปิดกิจการโรงงานเอทานอล
จังหวัด สุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
112 ชื่อเรื่อง ประมงพื้นบ้านขอให้ยกเลิกการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว
จังหวัด เพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
113 ชื่อเรื่อง ประมงพื้นบ้านร้องรัฐแก้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการกำหนดเครื่องมือทำการประมง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
114 ชื่อเรื่อง ร้องเรียนปัญหาขยะ
จังหวัด สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
115 ชื่อเรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัด สตูล
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
116 ชื่อเรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
จังหวัด สงขลา
ปี พ.ศ. 2559 - 2561
117 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลกชุมนุมประท้วงคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
จังหวัด พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558
118 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน ชุมนุมประท้วงคัดค้านการสร้างฟาร์มหมู
จังหวัด เชียงราย
ปี พ.ศ. 2558 - 2562
119 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านตําบลร่องฟอง อําเภอเมือง ชุมนุมต่อต้านโรงกําจัดขยะ
จังหวัด แพร่
ปี พ.ศ. 2558 - 2562
120 ชื่อเรื่อง กรณีชาวบ้านอำเภอเมืองคัดค้านการจัดตั้งศูนย์ราชการ เขตพื้นที่ป่าชุมชนตําบลนํ้าชํา อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
จังหวัด แพร่
ปี พ.ศ. 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.