ชาติพันธุ์/ศาสนา/วัฒนธรรม

ที่ ชื่อเรื่อง จังหวัด ปี พ.ศ.
21 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ชลบุรี 2557 - 2561
22 การรุกล้ำเมืองมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา 2552 - 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.