Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านตำบลปาฝาค้านโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์ "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งและข้อเรียกร้องปรากฏทั้งสื่อระดับประเทศและสื่อระดับทั้งถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น ระดับการรับรู้ของสังคมจังมีอย่างแพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
มีการขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ตำบลปาฝา แต่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เกิดปัญหาการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการทำประชาวิจารณ์ จึงมีการเรียกร้องเพื่อความโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุกลุ่มอนุรักษ์ตำบลปาฝา กว่า 200 คนยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 9.9เมกะวัตต์ เพื่อขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสงความเห็นตั้งแต่ต้น โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา ได้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ตำบลปาฝา เนื่องจากทางกลุ่มอนุรักษ์ตำบลปาฝามีข้อกังวลต่อการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด 600 ตัน/วันจาก 12 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 31 ตำบลค. 2560กลุ่มอนุรักษ์ตำบลปาฝา กว่า 250 คน ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะนาด 9.9 เมกะวัตต์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหาร ซึ่งมีทั้งกลุ่มสนับสนุน และกลุ่มคัดค้านเข้าร่วมเวที และกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ตำบลปาฝาได้แสดงจุดยืนในการคัดค้านมาตั้งแต่ต้น เนื่องจากอาจมีผลกระทบดังต่อไปนี้1.ปัญหากลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง จากการนำขยะ 600 ตัน/วัน จาก 12 อำเภอ มาเผาในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ในพื้นที่บริเวณเขตตำบลปาฝา ซึ่งทางกลุ่มมีข้อกังวลว่าจากกระบวนการนำขยะมาเผา จะส่งกลิ่นเหม็น และฝุ่นละออง ต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง2. ทำเลที่ตั้งของโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีกำลังการผลิตขนาด 600 ตัน/วัน นั้นตั้งอยู่ไม่ห่างชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาล อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยเลิงอีเฒ่า ซึ่งการที่โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่สำคัญย่อมอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ใช้ชีวิตประจำวัน ประกอบกับอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของลำห้วยที่มีการเชื่อมต่อกับลำห้วยอื่นๆ 3.ปัญหาการไม่มีกระบวนการประชาคมในชุมชน ทั้งนี้สถานที่ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีกำลังการผลิตขนาด 600 ตัน/วัน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลปาฝา ซึ่งเป็นตำบลที่จะได้รับผลกระจากการดำเนินโครงการ และยังมีอีกตำบลคือตำบลจังหาร ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ แต่ทางบริษัทไม่เคยที่จะมาทำการประชาคมเพื่อฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่4.ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับกลุ่มคนที่ลงมาเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ ดังนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าข้อมูลตามเอกสารชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมการให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ5.ปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากว่ากระบวนการของโรงงานที่ผ่านมาหลายโรงงานยังไม่สามารถจัดการน้ำเสียของโรงงาน จึงทำให้ทางกลุ่มยังไม่เชื่อว่ากระบวนการจัดการน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพ และอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอาจก่อให้เกิดผละกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำทั้งบนดิน และใต้ดิน ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์6.การไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการดำเนินก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีกำลังการผลิตขนาด 600 ตัน/วัน ทางเทศบาลและบริษัท ควรชี้แจงให้ประชาชนในระดับพื้นที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีข้อมูลนำไปประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่มีกระบวนการเซ็นสัญญาข้อตกลง แล้วค่อยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้าน จังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลตำบลจังหาร ได้ดำเนินการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและบรูณาการโดยการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการขยะและผลิตพลังงานทดแทนซึ่งเป็นผลที่ได้การกระบวนการกำจัดขยะร่วมกับท้องถิ่น ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดการบริหารขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกเอกชนรายที่มีความเหมาะสม คือ บริษัท สยาม พาวเวอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด เข้ามาร่วมดำเนินการซึ่งกำหนดให้มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีศักยภาพการกำจัดขยะ จังหวัดร้อยเอ็ดในโซนเหนือได้สูงสุด 600 ตัน/วัน มีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น และเทศบาลตำบลจังหาร ในฐานนะเจ้าของโครงการได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่าสงเคร่งครัดและจะดำเนินการแก้ไขในข้อกังวลและให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มอนุรักษ์ตำบลปาฝาจุดยืนคือ ขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการไม่ได้มีโอกาวเข้าร่วมแสงความเห็นตั้งแต่ต้นเทศบาลตำบลจังหารจุดยืนคือ ดำเนินการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและโดยการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการขยะและผลิตพลังงานด้วยวิธีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดการบริหารขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกเอกชนรายที่มีความเหมาะสมตามขั้นตอนแล้ว

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ชาวบ้านตำบลปาฝา (นายสัญญา ฉันวิจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ตำบลปาฝา )2.ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา (นายสวาสดิ์ ราชภักดี)4.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา5.บริษัท สยาม พาวเวอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เนื่องจากมีการยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านโรงไฟฟ้ากำจัดขยะที่อาจมีผลกระทบกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นขัดแย้งอยู่ในความสนใจของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง อาจนำมาซึ่งการเรียกร้องในประเด็นข้อขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและยกระดับความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมคัดค้าน2.ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ชาวบ้านตำบลปาฝา2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลปาฝา3.สำนักข่าวประชาไทย "กลุ่มอนุรักษ์ตำปาฝา อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ค้านโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์” "(https://prachatai.com/journal/2017/11/73940 )เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.26 น.4.สำนักข่าวประไทย(ออนไลน์)"ชาวบ้านปาฝา งง ทำไมโรงไฟฟ้าพลังงานขยะทำ MOUผิดตำบล" (https://prachatai.com/journal/2017/12/74647 )เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.20 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.