Result

" กรณีความขัดแย้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในจังหวัด มหาสารคามคัดค้านห้ามกลุ่มอาจารย์เคลื่อนไหวต้าน คสช. "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านการเมือง (การเรียกร้องสิทธิทางการเมือง)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏในสื่อระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เนื่องจากเป็นความเคลื่อนด้านการเมืองและการคัดค้านอำนาจ คสช. ระดับการรับอยู่จึงแพร่หลายไปทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมืองต้านอำนาจรัฐบาล คสช.ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนไหวทั้งองค์กร แต่มีอาจารย์และนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง คัดค้านการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะเกรงว่าประชาชนเข้าใจผิดเหมารวมว่าร่วมกันต้านอำนาจ คสช.จึงมีการโต้ตอบและแสดงจุดยื่นของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการใช้อำนาจของ คสช. โดยกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาได้ชุมนุมคัดค้านและแสดงออกถึงความไม่พอใจของอำนาจ คสช. จึงมีการชุมนุมต่อต้านโดยเหมารวมว่าเป็นจุดยืนของมหาวิทยาลัย ทั้งๆที่คนภายในมหาวิทยาลัยฯไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวและถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งส่วนทางด้านกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้องและไมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวคัดค้านในครั้งนี้ จึงได้รวมตัวกันออกแถลงการณ์ตอบโต้ กรณีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แถลงข่าวที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2558 เวลา 11.30 น. ได้มีกลุ่มอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกลุ่มหนึ่ง นำโดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผศ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ กองบังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม และร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลยุติความเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช. โดยไม่เห็นด้วยกับการคัดค้าน คสช.โดยคณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอแสดงจุดยืนดังนี้1.เนื้อหาของการแถลงข่าวและมีการนำเสนอทางสื่อมวลชนระบุว่าเป็น “จุดยืนมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามไม่เห็นด้วยต้าน คสช.ทุกกรณี” พวกเราเห็นว่า การแถลงดังกล่าวเป็นจุดยืนส่วนตัวของอาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมในการแถลง ไม่ใช่จุดยืนของคณาจารย์และนิสิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากไม่เคยมีกระบวนการใดๆ ที่เป็นการสอบถามคณาจารย์และนิสิตทั้ง 2 มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงไม่สามารถอ้างว่าเป็นจุดยืนของมหาวิทยาลัย ในทางกลับกัน การแถลงดังกล่าวคือพฤติกรรมการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัย พวกเราจึงขอให้อาจารย์กลุ่มดังกล่าวยุติพฤติกรรมนั้น เพื่อไม่ให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและกระทบต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม2.ตามที่มีอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ) ระบุในการแถลงข่าวตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนว่า “การเคลื่อนไหวต่างๆ อาจถูกชักนำโดยครูอาจารย์ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ครูอาจารย์บางท่านมีเบื้องหลังผูกพันเกี่ยวกับนักการเมือง ผูกพันกับองค์การต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ไม่ว่ากลุ่มไหนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด”พวกเราขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเพราะปราศจากข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง และขอประณามพฤติกรรมที่เป็นการกล่าวหาและใส่ร้ายป้ายสีดังกล่าว เพราะเป็นการละเมิดผู้อื่นที่เห็นต่างด้วยวิธีการที่ปัญญาชนโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นอาจารย์ไม่ควรกระทำ3.ตามที่มีการเสนอตามสื่อมวลชนโดยอ้างการแถลงดังกล่าวระบุว่า “ซึ่งกลุ่มอาจารย์ หรือนิสิต นักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้น ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือในนามกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตาม ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น” รวมทั้งที่แถลงว่า “จากนี้ไป 2 มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ไม่นิ่งเฉยเพิกเฉย”พวกเราเห็นว่า นอกจากเป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิกล่าวอ้างว่าทางมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบ รวมทั้งไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ เพราะคณาจารย์ที่แถลงเหล่านั้นไม่ใช่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา และแม้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถกล่าวเช่นนั้นได้ เพราะการแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ เป็นสิทธิที่ชอบธรรม นอกจากนั้น การแถลงดังกล่าวยังถือว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีท่าทีที่คุกคามคณาจารย์ที่เห็นต่าง4.พวกเราขอยืนยันหลักการที่ว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการด้วย คือ กระบวนการให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยจึงต้องเป็นประชาธิปไตยด้วย ดังนั้น ทุกคนในสังคมจึงมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ และถึงแม้ว่าคนในสังคมจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน แต่สิทธินั้นก็ต้องได้รับความเคารพ ด้วยความสมานฉันท์คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามจึงขอเรียกร้อง คัดค้านกลุ่มที่ด้านอำนาจ คสช.ให้ยุติการกระทำเพราะจะทำให้เกิดความแตกแยกภายในมหาวิทยาลัยและภายในจังหวัดมหาสารคามเอง

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการคัดค้าน คสช.จุดยืนคือ ให้กลุ่มบุคคลยุติความเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช. ทันทีกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาที่เห็นด้วยกับการคัดค้าน คสช.จุดยืนคือ ขอแสดงการคัดค้านการใช้อำนาจของ คสช.

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม2.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3.อาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2559
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิทางการเมือง มีการแถลงการณ์โต้ตอบเพื่อชี้แจงและแก้ไขปัญหาประกอบกับการแสดงออกด้านความคิดเห็นทางการเมือง เกิดขึ้นกับบุคคลภายในสถาบันการศึกษา และสามารถนำปัญหามาพูดคุยและหาข้อยุติในเชิงวิชาการได้ ความขัดแย้งจึงคลี่คลายออกไปได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องและโต้แย้งต่อกลุ่มที่คัดค้านอำนาจ คสช.2.ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีทั้งสองมหาวิทยาลัยฯเพื่อแก้ไขปัญหา3.จัดประชุมสัมมนาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2.สำนักข่าวไทยพีบีเอส (ออนไลน์) "ศิษย์เก่า-นิสิตม.มหาสารคาม-ราชภัฏ โต้กลุ่มอาจารย์ที่ออกมาห้ามเคลื่อนไหวต้านคสช." (http://news.thaipbs.or.th/content/3451 ) เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.56 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.