Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีขอเพิกถอนใบอนุญาตและรายงาน EIA โรงงานน้ำตาลสกลนคร "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม /การเรียกร้องสิทธิชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครและปรากฎในสื่อระดับชาติ ประเด็นความขัดแย้งจึงอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปและเป็นทีรับรู้ทางสังคมอย่างกว้างขวาง
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) อาจมีผลกระทบต่อชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงในอำเภอกุสุมาลย์ มีผลกระทบต่อชุมชน จึงคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาลและขอให้ถอนใบอนุญาตตั้งโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับบริษัทเอกชนในจังหวัดสกลนคร คือ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประมาณ 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาบนผืนนาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีวิถีการปลูกและบำรุงต้นข้าวด้วยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยน้ำฝนและน้ำจากห้วยหนองคลองธรรมชาติ ปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านท้องถิ่นกว่า 100 สายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและจำหน่ายเป็นข้าวคุณภาพดี และมีที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ใกล้พื้นที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขนาด 12,500 ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 48 เมกะวัตต์ ในตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) เดินทางไปยังศาลปกครองอุดรธานี เพื่อยื่นฟ้องปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, รองอธิบดีกรมโรงงานฯ, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA (คชก.) ด้านอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค ฯ เพื่อขอให้ศาลปกครองอุดรธานีมีคำพิพากษาเพิกถอน สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งต่อชาวบ้านในสิ่งต่อไปนี้1.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)2.มติของ คชก. ครั้งที่ 37/2560เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯ3.ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 2555 ข้อ 7 ที่ยกเว้นให้กรมโรงงานฯและอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA แล้วด้วยเหตุผลเนื่องจากหากเกิดโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ เช่น การเปลี่ยนสภาพพื้นที่เกษตรธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจครอบครัว เป็นโรงงานและไร่อ้อย ความเสียหายพังทลายของลำน้ำสาธารณะฯ โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้และยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง ขัดต่อยุทธศาสตร์จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพร จังหวัดสกลนคร โดยชุมชนยืนยันจะดำเนินคดีนี้จนถึงที่สุดเพื่อยืนยันสิทธิชุมชนของคนสกลนคร และจะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระงับการดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินการใด ๆ ของโรงงานน้ำตาลของบริษัท ไทยรุ่งเรืองฯ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา พร้อมกับการยื่นคำฟ้องด้วย (โดยมีทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม) ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในการใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูน ตำบลอุ่มจาน จุดยืนคือ ขอให้ศาลปกครองอุดรธานีมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)จุดยืนคือดำเนินกิจการตามที่ยื่นขออนุญาตและให้เป็นไปตามมติของ คชก. ครั้งที่ 37/2560เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯแล้ว

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ชาวบ้านตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร2.คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA (คชก.)ด้านอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค ฯ 3.กรรมการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 4.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม5.รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม6.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร7.ศาลปกครองอุดรธานี8.มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (En LAW)
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งมีการเรียกร้องคัดค้านโดยการยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนในอนุญาตสร้างโรงงานและมติของหน่วยงานราชการที่รับขออนุญาต โดยกลุ่มประชาชนเห็นว่าไม่สามารถยุติการดำเนินงานของบริษัทเอกชน ประกอบกับบริษัทมีการดำเนินคดีต่อชาวบ้าน เมื่อเกิดปัญหาจึงได้นำเรื่องเข้าสู่ศาลปกครอง เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและกระทบกับชาวบ้านบริเวณตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ มีประชาชนให้ความสนใจและคัดค้านจำนวนมาก สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ปัญหาความขัดแย้งยังจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและมีโอกาสที่จะยกระดับขยายตัวความขัดแย้งขึ้นได้อีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องต่อบริษัทเอกชน2.ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร3.ฟ้องศาลปกครอง

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกุสุมาลย์3.ข้อมูล มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(ออนไลน์) “ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานี: ขอเพิกถอนใบอนุญาตและรายงาน EIA โรงงานน้ำตาลสกลนคร” (https://enlawfoundation.org/newweb/?p=4136 )เมื่อวันที่ 24 เมษายน 25614.รายงานข่าวเเบิ้ลโฮม(ออนไลน์)“กลุ่มรักษ์น้ำอูน” ยื่นศาลปกครองเพิกถอนรายงาน EIA โรงน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวลสกลนคร เพราะอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่” (https://www.homecable.co.th/home-news/local-news/news_26242/) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.26 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.