Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐร้องเรียนปัญหาเรื่องความโปร่งใสการจ่ายเงินคนจน "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ตำบลท่าสะอาด "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม(การจัดการสวัสดิการชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความโปร่งใสของการจ่ายเงินคนจน ปัญหาเกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬปรากฏในสื่อระดับภูมิภาค แต่เนื่องด้วยเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ระดับการรับรู้จึงไม่แพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่โปร่งใสและเป็นที่สงสัยจากภาคประชาชน จึงได้รับผลกระทบเนื่องจากรอเงินจากการจ่ายจากภาครัฐ ชาวบ้านจึงร้องเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกิดเหตุชาวบ้านตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในการจ่ายเงินคนจนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬต่อนายไสว ศรีหะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ โดยในจังหวัดบึงกาฬทั้ง 8 อำเภอ รวม 53 ตำบล บางพื้นที่มีความผิดปกติหลายประการเช่น รายชื่อเบิกจ่าย ใบเซ็นรับเงิน ส่อไปในทางทุจริต ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้เข้ามาตรวจสอบและพบการทุจริตในพื้นที่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือที่อนุมัติ จึงเกิดความสงสัย ชาวบ้านจึงจำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อสอบถามให้คลายข้อข้องใจด้านนายไสว ศรีหะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่าในจำนวน 8 อำเภอ 53 ตำบล มีบุคลากรทั้งหมดรวม ผอ.เพียง 12 คน อาจดูแลกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัดได้ไม่ทั่วถึง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มฝึกอาชีพ กลุ่มคนไข้จิตเวช เมื่อมีการร้องเรียน ศูนย์คุ้มครองฯ ก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบางแห่งมีการทุจริตในขั้นตอนของพื้นที่ในหมู่บ้าน แต่ในระดับศูนย์ยืนยันว่าไม่มีการทุจริตแน่นอนเพราะตั้งแต่ทำงานมาตนเองโปร่งใสเรื่องการทำงานมาตลอด

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จุดยืนคือ เกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ จุดยืนคือ ไม่มีการทุจริตในระดับศูนย์ลงสู่ตำบลและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ชาวบ้านตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกา 2.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด3.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นเรื่องของการจัดการสวัสดิการสังคม เป็นปัญหาการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และมีการร้องเรียนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)2.จัดเวทีประชุมชี้แจงต่อชาวบ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ชาวบ้านตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกา2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด3.สำนักข่าวมติชน (ออนไลน์) “ผอ.ศูนย์ฯบึงกาฬยันเบิกจ่ายเงินคนจนโปร่งใส รับอาจพลาดไม่ได้จ่ายถึงมือชาวบ้านโดยตรง”(https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_849048 )เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561เวลา17:33 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.