Result

" ความขัดแย้งกรณีชาวหนองบัวลำภูคัดค้านโรงงานเตาเผาขยะพื้นที่อำเภอเมือง "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม(การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏทั้งสื่อระดับท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ ตลอดจนอยู่ในความสนใจและองค์องกรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้งจังปรากฎเป็นข้อมูลต่อสังคมและรับรู้อย่างแพร่หลาย
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากการดำเนินโครงการเตาเผาขยะของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จึงรวมตัวกัดคัดค้านขอให้ยุติการดำเนินโครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ความขัดแย้งเกิดจากมีบริษัทเอกดชน(บริษัทพลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด) ได้มีคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการตั้งโรงงาน เงินลงทุน 193,945,850 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) ตั้งอยู่ในโฉลดเลขที่ นส.3 ก.หมู่ที่ 6 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกมีพี่น้องประชาชนไปประชุมรับฟังไม่มากนักต่อมาปรากฎว่าทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำประกาศมาติดโดยในหนังสือแจ้งว่าถ้าผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทำหนังสือคัดค้านได้ภายในกำหนด ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ จึงมีการหารือกันระหว่างชาวบ้านเพื่อตรวจสอบความชอบธรรมวิธีการประชุมในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ เมื่อพอจะทราบข้อเท็จจริงและความผิดปกติของการประชุม ชาวบ้านจึงตกลงกันเพื่อจะเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านโครงการดังกล่าว นำโดยนายบรรจง อินชมชื่น ตัวแทนชาวตำบลบ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ได้เป็นตัวแทนล่ารายชื่อชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างครั้งนี้ 5 หมู่บ้าน มี หมู่ที่ 6,7,11,12,13, ได้จำนวน 454 คน และทำหนังสือไปยื่นคัดค้านที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยในเนื้อหาการร้องเรียนคัดค้านคือ บริเวณพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานเตาเผากำจัดขยะอยู่ติดกับพื้นที่เกษตรกรของประชาชน แหล่งน้ำชุมชนที่อยู่อาศัยซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนา และเลี้ยงสัตว์กลัวจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับระบบนิเวศของชุมชนรวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และจะเกิดผลกระทบจากฝุ่นละอองจากเตาเผาขยะมลพิษทางอากาศ และก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน เช่นโรคทางเดินหายใจ โรคติดต่อจากแมลงวันเป็นพาหะนำโรค โรคทางน้ำซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัด หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก และอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากมลพิษทางเสียง ของเครื่องจักรโรงงานและรถยนต์ที่ขนส่งขยะที่เป็นมลพิษต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้มีหนังสือจากทางจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่องขอความร่วมมือเชิญชวนประชาสัมพันธ์ พี่น้องประชาชนเข้าประชุมชี้แจงรับฟังโครงการก่อสร้างโรงโรงงานเตาเผาขยะโดยในการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ทางตัวแทนของบริษัทที่ยื่นขอใบอนุญาตจะเข้ามาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว โดยในท้ายหนังสือฉบับนี้มีนายจรัส ศรีรัตกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เป็นผู้ลงนาม ซึ่งจะได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านต่อไปทางด้านบริษัทพลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทยจำกัด (นายพงศ์วัชรธรณ์ พันต้นที่ปรึกษาโรงงานบริษัท) บริษัทฯได้ชี้แจงได้ขอดำเนินการประชาพิจารณ์เพื่อจัดตั้งโรงงานเตาเผากำจัดขยะในครั้งนี้ ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการกำจัดขยะให้เป็นวาระแห่งชาติ ถึงแม้นว่าชาวบ้านจะไม่เห็นด้วยที่ทางบริษัทจะขอจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ทางบริษัทฯก็ไม่ได้เสียใจ และในวันนั้นมีเหตุการณ์ชาวบ้านได้ร่วมกันโห่ร้องแสดงความดีใจที่ทำให้การทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ล้มเลิกแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงงานเตาเผากำจัดขยะในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว แต่ก็ยังมีแกนนำของชาวบ้านบางคนเชื่อว่าอาจจะมีการใช้อิทธิพลในการดำเนินการให้มีการอนุญาตให้ตั้งโรงงานเตาเผาจำกัดขยะในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ตัวแทนชาวตำบลบ้านพร้าว(นายบรรจง อินชมชื่น)จุดยืนคือ ยุติการสร้างเตาเผากำจัดขยะอยู่ติดกับพื้นที่เกษตรกรของประชาชนพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวบริษัทพลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทยจำกัด จุดยืนคือ จัดตั้งโรงงานเตาเผากำจัดขยะในครั้งนี้ ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการกำจัดขยะให้เป็นวาระแห่งชาติ ขอให้มีการทำประชาพิจารณ์หากชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็จำเป็นจะต้องยุติโครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ (หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู)2.นายจรัส ศรีรัตน์กุล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว) 3.นายพงศ์วัชรธรณ์ พันต้น (ที่ปรึกษาโรงงานบริษัท)4.นายสิทธิพันธ์ อินทร์เกื้อ (ผู้แทนบริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด)5.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ประเด็นความขัดแย้งเป็นปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและการเรียกร้องสิทธิของชุมชนในความพยายามของบริษัทเอกชนที่จะสร้างโรงงานเตาเผาขยะ เกิดการคัดค้านอย่างแพร่หลายจากคนในจังหวัดหนองบัวลำภู สถานะของความขัดแย้งเบื้องต้นได้รับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการประชุมชี้แจงจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังปรากฏข้อมูลจากชาวบ้านว่าเรื่องนี้จะเงียบไปสักระยะหนึ่งและจะมีการเคลื่อนไหวอีก หากมีการเคลื่อนไหวชาวบ้านก็จะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านอีกดังนั้นปัญหาความขัดแย้งจึงอาจคลี่คลายได้ชั่วคราวแนวโน้มในอนาคตอาจมีการยกระดับความขัดแย้งขึ้นได้อีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ชุมนุมเรียกร้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว2.ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 2.สำนักข่าว ทีนิวส์ "ชาวบ้านล้มประชาพิจารณ์ ไม่ให้สร้างโรงงานเตาเผากำจัดขยะ มูลค่าร่วม 200 ล้าน" (https://www.tnews.co.th/contents/382405 )เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 23560 เวลา 18.42 น.3.สยามรัฐออนไลน์ “ชาวบ้านหนองบัวลำภูลุกฮือต้านโรงงานเตาเผากำจัดขยะ”(https://siamrath.co.th/n/26892 ) เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา11.25 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.