Result

" ความขัดแย้งในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับ "
" ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านตาขุน ตำบลพรุไทย "
ประเภทความขัดแย้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดินทำกิน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
กรมที่ดินเข้ามาทำการรังวัดเพื่อออกเอกสิทธิ์แต่ถูกขัดขวางจากชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านบอกว่าเป็นที่สาธาณณะไม่จำเป็นต้องออกเอกสารสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับ ตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบนทุ่ง ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,014 ไร่ ประชาชนอาศัยทำกิน จำนวน 90 ครัวเรือน อาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อบ้านคลองหิน ทิศใต้ ติดต่อบ้านบางเน่า หมู่ที่ 4 ตำบลพรุไทย ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านนาตาหมี หมู่ที่ 2 ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหนองพลับนอก เดิมที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีเจ้าของ ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 ประชาชนซึ่งอยู่อาศัยใกล้เคียงจึงเข้าไปทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวนี้โดยการปลูกพืช ปลูกยางพารา และผลไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีการสำรวจเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่กับ อบต.พรุไทย โดยมีนโยบายจะออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชนที่ทำกินในที่ดินผืนดังกล่าว จากกรณีที่นายผ่อง หนูอินทร์ ซึ่งได้อยู่อาศัยในที่ดินแห่งนี้ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชทางการเกษตรมายาวนาน ได้ดำเนินการคัดค้านไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรังวัด เพราะที่ดินดังกล่าวนี้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ เป็นสถานที่สำหรับชาวบ้านนำสัตว์มาเลี้ยง ไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องออกเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากเป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกบางส่วนที่ยื่นแบบ ภทบ.5 ชำระภาษีบำรุงท้องที่แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย โดยเกิดความเข้าใจว่าหลักฐานชำระภาษีจะสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน หรือเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในการทำกินในที่ดินดังกล่าวนี้ แต่เมื่อทราบว่าหลักฐาน ภบท.5 และใบเสร็จการเสียภาษีไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานเพื่อขอออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงรวมตัวกันร้องขอให้ทางราชการยกเลิกพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ พร้อมออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่คนที่เสียภาษี โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2549 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย หมู่ที่ 2 ได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย เพื่อให้ตั้งงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินแปลงนี้ และออกหลักฐานเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยจึงได้ประสานสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านตาขุนเพื่อเข้ามาสำรวจพื้นที่ และขอกันพื้นที่จำนวน 600 ไร่ ไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมให้ทำการรังวัด เนื่องจากเกรงว่าบริเวณพื้นที่ที่กันไว้จะทำให้ประชาชนบางคนต้องเสียสิทธิ์ในการทำกิน ทุกคนต่างต้องการหลักฐานที่ดิน จึงได้รวมกลุ่มร้องเรียนผู้เกี่ยวข้องผ่านอำเภอเพื่อหาแนวทางออกหลักฐานการทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีตัวแทนนักการเมืองยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการรวมรวบเอกสารการยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน เพื่อขอเพิกถอนพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองพลับและออกเอกสารสิทธิ์ทำกินให้แก่ชาวบ้านต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปทำกินลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดินสาธารณะปะโยชน์2. กรมที่ดินเข้ามาทำการรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์แต่ถูกขัดขวางจากชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านบอกว่าเป็นที่สาธาณณะไม่จำเป็นต้องออกเอกสารสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. นักการเมือง2. องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 2555
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
กรมที่ดินเข้ามาทำการรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์แต่ถูกขัดขวางจากชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านบอกว่าเป็นที่สาธาณณะไม่จำเป็นต้องออกเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านไม่ให้กรมที่ดินเข้ารังวัด ที่ดินสาธาณะประโยชน์นี้ชาวบ้านเข้ามาทำกินและเลี้ยงสัตว์ และกลัวที่จะต้องสูญเสียที่ดินดังกล่าวนี้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ 1. ชาวบ้านรวมกลุ่มคัดค้านเพื่อร้องเรียนแก้ไขปัญหา เนื่องจากที่ดินสาธารณะประโยชน์ชาวบ้านเข้ามาทำกินนานแล้ว2. การใช้คนกลางช่วยคลี่คลายปัญหาในการยื่นมือเข้าช่วยเหลือในการยื่นเอกสารแก่ผู้มีอำนาจปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ สิทธิในเรื่องที่ทำกินซึ่งเข้ามาทำกินและเลี้ยงสัตว์

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ. (2557). ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรที่ดินในบริบทสังคมไทย กรณีศึกษาที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ จังหวัดพัทลุง. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์. 31(3), น.1-18
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.