Result

" กรณีชาวบ้านตำบลภูซางประท้วงคัดค้านให้หยุดก่อสร้างโรงโม่หิน ในพื้นที่ตำบลภูซาง "
" ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง ตำบลภูซาง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านโครงสร้าง ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ผลประโยชน์ และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) หลังจากอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาอนุมัติประทานบัตรโรงโม่หินให้กับบริษัท เอกชนดำเนินการ โดยขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงตั้งแต่ต้นจากประชาชนคนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
จากการที่มีบริษัทเอกชนขอเข้าสัมปทานจัดสร้างโรงโม่หินในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย จึงทำให้เกิดความห่วงกังวลในการดำเนินธุรกิจของโรงโม่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง จำกัด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รวมถึง วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่และระบบสุขอนามัยที่อาจจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง และเกิดโรคภัยอันตรายตามมา

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านตำบลภูซางผู้ได้รับส่งผลกระทบต่อสภาพวิถีชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ กับ โรงโม่หินให้กับบริษัท เอกชนจุดยืน ชาวบ้านตำบลภูซางผู้ได้รับส่งผลกระทบต่อสภาพวิถีชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ต้องการให้ภาครัฐผู้เกี่ยวข้อง "หยุดการสร้างโรงโม่หิน"

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
นายอำเภอภูซาง และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
จากการที่มีบริษัทเอกชน ขอเข้าสัมปทานจัดสร้างโรงโม่หินในพื้นที่ โดยประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจุดที่จะสร้างโรงโม่หินอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซางเพียง1กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งป่าต้นน้ำ และมีตาน้ำอุ่นตลอดทั้งปีแห่งเดียวของประเทศไทย ห่างจากแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ทำการเกษตรเพียง 200 เมตร และห่างจากหมู่บ้าน 1 กิโลเมตรสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ ชาวบ้านภูซางประมาณ 200 คนในพื้นที่ ตำบลภูซาง หมู่ 8 และ 10 เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงโม่หินถึงอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาโดยยื่นผ่านนายอำเภอภูซาง เพื่อให้ยกเลิกโรงโม่หินซึ่งไม่ได้รับอนุญาตถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.) ควรมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาล 2.) ควรมีการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพลัง ผ่านการเปิดช่องทางในการสื่อสาร เพื่อพูดคุย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างสันติ 3.) ควรมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสในการต่อรองอำนาจรัฐ และสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสิทธ์ให้กับประชาชน 4.) ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพื่อลดความขัดแย้ง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 5.) ควรมีการศึกษาผลกระทบรอบด้านในทุกมิติ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
Herr Forscher Jarm. (2561).ชาวบ้านกลัวแพ้อำนานมืด ผู้ทรงอิทธิพลจะสร้างโรงโม่หินใกล้หมู่บ้าน นับจากนี้ต้องกินอยู่กับมลพิษ!. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561 จากhttps://social.jarm.com/view/112883
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.