Result

" คัดค้านโครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ "
" ภาคใต้ จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ "
ประเภทความขัดแย้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับท้องถิ่น
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คัดค้านการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับงบประมาณจำนวน 270 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ประกาศเลิกสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อบ้านทุ่งงาย หวั่นการประท้วงคัดค้านบานปลาย โรงพยาบาลเผยมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดปีละกว่า 3 ล้านบาท รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอยุติการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์บ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังตระหนักดีว่า ชุมชนทั่วไปยังมีความเสี่ยงที่วัสดุทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง จะปะปนมากับมูลฝอยทั่วไปซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่า ความกังวลและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์ที่ขยายออกไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความเชื่อถือต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำลังดำเนินการหรือที่จะดำเนินการในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้พิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าว“ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 จากจังหวัดสงขลา จำนวน 270 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์ บริเวณบ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นสถานที่กำจัดวัสดุและของเสียทางการแพทย์ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านคน และมีวัสดุทางการแพทย์ที่ต้องทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องจำนวนมาก รวมทั้งจะเป็นต้นแบบสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างศูนย์กำจัดวัสดุและของเสียทางการแพทย์โดยวิธีการที่ถูกต้อง โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเลือกระบบที่ได้รับการรับรองว่ามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากองค์การอนามัยโลก ไม่ทำให้เกิดมลพิษและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน”อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้มีการประสานงานพบปะกับผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงความจำเป็นของการที่ต้องก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์ และมีการชี้แจงข้อมูลไปยังชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ยังมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์ได้แสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ได้รับโอกาสให้เข้าชี้แจงความจำเป็นต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยตรง โดยความกังวลได้มีการขยายตัวออกไปยังชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ทุ่งใหญ่รศ.น.พ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดูแลผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านคน และมีวัสดุทางการแพทย์ที่ต้องทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2558 มีปริมาณขยะติดเชื้อ 134,294.85 กิโลกรัมต่อปี เฉลี่ยวันละ 366.93 กิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายในการเผาขยะ 2,260,932.20 บาท และในปี 2559 มีปริมาณขยะติดเชื้อ 197,184.80 กิโลกรัมต่อปี เฉลี่ยวันละ 719.65 กิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายในการเผาขยะ 3,154,956.80 บาท ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ว่าจ้างเอกชน คือ บริษัทไฟศอล อีเนอร์จีฯ รับไปกำจัดโดยการเผาอย่างถูกวิธี สำหรับขยะทั่วไป ส่งไปฝังกลบเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปี 2558 มีปริมาณ 1,565,800 กิโลกรัม เฉลี่ยเดือนละ 130,483 กิโลกรัม ปี 2559มีปริมาณขยะ 1,535,500 กิโลกรัม เฉลี่ยเดือนละ 127,958 กิโลกรัม

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คัดค้านการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับงบประมาณจำนวน 270 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้นำชุมชน2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ชาวบ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คัดค้านการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับงบประมาณจำนวน 270 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุและของเสียทางการแพทย์เกิดมลพิษและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การพูดคุยชี้แจงผ่านผู้นำชุมชนเพื่อการสื่อสารข้อมูลของโครงการปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คือ มลพิษที่เกิดขึ้นจากวัสดุและของเสียทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1. สัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่2. ฐานเศรษฐกิจ. “ม.อ. ยุติเตาเผาขยะติดเชื้อ หวั่นชาวบ้านประท้วงบานปลาย-กระทบแวดล้อม” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จาก http://www.thansettakij.com/content/183250
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.