Result

" ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ "
" ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์,เมือง ตำบลท่ากระดาน,หนองเป็ด,ด่านแม่แฉลบ,วังด้งและช่องสะเดา "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินของราษฎร บริเวณพื้นที่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ทำให้เกิดปัญหาระหว่างเกษตรกรและช้างป่า

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
วันที่ 6 ก.ย. 2556 นายศรัทธา คชพลายุกต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายสุนทร ฉายวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายอนุรักษ์ช้าง (ECN) กาญจนบุรี ร่วมกับนายก อบต.วังด้งและนายก อบต.ช่องสะเดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายพืชไร่ของช้างป่า เข้าร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าจากชาวบ้านทั้งสองตำบล ที่ห้องประชุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ พื้นที่ บ้านหนองหอย ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรีนายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าเขตฯสลักพระ กล่าวถึงสภาพปัญหาช้างป่าและระบบนิเวศน์ของเขตฯสลักพระว่า ปัญหาช้างป่าเขตฯสลักพระออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินของราษฎร บริเวณพื้นที่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เริ่มต้นในปี พ.ศ.2533 ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน ต.หนองเป็ด ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2545 จนกระทั้งถึงปัจจุบัน สถานการณ์ดังกล่าวได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิตทั้งคนและช้าง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและการพัฒนาของประเทศ เช่น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้พืชอาหารและแหล่งน้ำของสัตว์ป่าในฤดูแล้งขาดแคลน การพัฒนาของประเทศส่งผลให้เกิดการก่อสร้างขนาดใหญ่ทำให้แบ่งพื้นที่ป่าออกเป็นหย่อมป่า ประกอบกับราษฎรได้บุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตรมากขึ้น จึงทำให้ความรุนแรงของปัญหาช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่ของราษฎรเพิ่มขึ้น เขตฯสลักพระเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2508 มีพื้นที่ 602,000 ไร่ เหลือพื้นที่ในปัจจุบัน จำนวน 536,594 ไร่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรช้างป่าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ.2535 มีการประเมินจำนวนประชากรช้างป่าไว้ 50 ตัว ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้น เป็น 176 ตัว ปัจจุบันในปี พ.ศ.2556 คาดว่าประชากรช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีจำนวนประมาณ 250 – 300 ตัว คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนช้างป่าทั่วประเทศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นด้วยการจัดชุดไล่ต้อน ทำแนวป้องกันแบบต่าง ๆ จน สามารถบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง"แต่เมื่อเวลาผ่านไป แนวป้องกันชำรุดทรุดโทรม ขาดการดูแล จึงทำให้ปัญหาดังกล่าวกลับมาอีกครั้ง โดยสถานการณ์ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ฝนตกใน พื้นที่เขตสลักพระจำนวนน้อยมาก จึงทำให้แหล่งน้ำในเขตฯสลักพระหลายสิบบ่อ มีปัญหาน้ำน้อยมาก ซึ่งปริมาณน้ำในพื้นที่น้อยมากอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาต่อการดำรง ชีวิตของสัตว์ป่าและระบบนิเวศน์ทั้งระบบในพื้นที่ได้เช่นกัน" หน.เขตฯสลักพระกล่าว เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรีกรมอุทยานแห่งชาตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิต “ช้าง” ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน การขยายพื้นที่เกษตร การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักก่อให้เกิดปัญหาช้างป่าออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรที่อาศัยใกล้ชิดตามแนวขอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาที่สำคัญและเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกปี อีกทั้งปัญหาดังกล่าวยังมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวถึง แผนงานและแนวทางการจัดการและแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกหลายแห่งในประเทศไทย ที่ประสบปัญหาจากการที่ช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าและเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามานานหลายปี ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนช้างป่าอาศัยอยู่ราว 180 – 200 ตัว และหนึ่งในจำนวนนี้มีช้างป่าหลายสิบตัวที่มักออกหากินออกพื้นที่ป่าอนุรักษ์อยู่เป็นประจำ การอนุรักษ์และ การจัดการช้างป่าในสภาวะปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และต้องมีการดำเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์และการจัดการช้างป่ารวมไปถึงสัตว์ป่าชนิดอื่นยังต้องการความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วนอีกมาก เนื่องจากช้างป่าและสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ต้องการพื้นที่อาศัยที่กว้างขวาง ดังนั้นผืนป่าที่มีขนาดเล็กจึงไม่สามารถรองรับประชากรของสัตว์ป่าเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติจึงมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ประชากรช้างป่าและสัตว์ป่าของไทย โครงการพัฒนาต่าง ๆที่มีแผนดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อความอยู่รอดและความยั่งยืนของประชากรช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าไม้เหล่านั้นด้วย ประชาชนทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ การป้องกัน และการคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นบ้านของช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ให้สามารถเป็นแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์และมีความยั่งยืนสืบไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินของราษฎรบริเวณพื้นที่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ2. ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายพืชไร่ของช้างป่า ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า2. นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี3.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง4. เจ้าหน้าที่จากเครือข่ายอนุรักษ์ช้าง (ECN) กาญจนบุรี 5.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เนื่องจากราษฎรได้บุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตรจึงทำให้ความรุนแรงของปัญหาช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่ของราษฎรเพิ่มขึ้น ช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สิน ของราษฎรบริเวณพื้นที่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ประชาชนจึงต้องการได้รับการแก้ไขปัญหา

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายโดยมีผู้บาดเจ็บ
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ:การเจรจาระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกัน การมีส่วนร่วมและขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
แหล่งที่มา :ทีนิวส์. “กรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้ารณรงค์ "การอนุรักษ์ช้างไทย".” 8 มีนาคม 2561. ไทยรัฐออนไลน์. “ระดมสมองช่วยช้างป่าสลักพระ ส่อสร้างปัญหาชุมชนใกล้ป่า.” 7 กันยายน 2556
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.