Result

" คัดค้านแก้ไขผังเมืองจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 "
" ภาคกลาง จังหวัดนครนายก "
ประเภทความขัดแย้ง
การพัฒนาเมือง
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายก 27 องค์กร ออกแถลงการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการผังเมือง เพื่อคัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 โดยให้กลับไปใช้ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ.2555 ทั้งฉบับ โดยให้ยกเว้นเฉพาะการสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับชาวนครนายกเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
วันที่ 14 มิ.ย. 2560 หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายกภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายก 27 องค์กร ออกแถลงการณ์คัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 โดยให้กลับไปใช้ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ.2555 ทั้งฉบับ ตามคำร้องที่เคยยื่นคัดค้านไว้เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยให้ยกเว้นเฉพาะการสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับชาวนครนายกเท่านั้น พร้อมเรียกร้องให้ชาวนครนายกแสดงเจตนารมณ์ต่อ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมเพียงกันในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา 09.00 น. และแสดงเจตจำนงร่วมกันต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2101 ชั้น 1 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 กรุงเทพ เวลา 09.30 น. สืบเนื่องจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมทั้งจังหวัดของชาวนครนายก เมื่อ พ.ศ. 2558 ในการคัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก ฉบับ พ.ศ. 2555 บัดนี้กระบวนการแก้ไขได้ดำเนินมาถึงการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นี้ ก่อนที่จะถูกส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ภาคประชาชนมีความกังวลใจต่อการพิจารณาแก้ไขในขั้นตอนสุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการยืนยันในเจตนารมณ์ของชาวนครนายกที่จะคงผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 ไว้ทั้งฉบับ ยกเว้นเฉพาะการพัฒนาสาธารณูปโภคสำหรับชาวนครนายกที่จำเป็นเท่านั้น เช่นเสาส่งสัญญาณ เป็นต้น เนื่องจากการแก้ไขที่ส่วนราชการทำในปี พ.ศ. 2558 นั้นไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายกจึงเห็นควรให้รอผังเมืองรวมนครนายกฉบับใหม่ที่เสร็จสิ้นการฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับตำบลมาแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะเร่งรัดรีบร้อนแต่ประการใด ประกอบกับชาวจังหวัดนครนายกเชื่อมั่นในกฎหมายผังเมืองที่จะเป็นปราการด่านสุดท้ายของการปกป้องรักษาธรรมชาติซึ่งเป็นมรดกที่บรรพบุรุษรักษาไว้ให้ชาวนครนายกได้สร้างอาชีพและรายได้จากผลผลิตทางเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีความขัดแย้งของการขุดบ่อดิน การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่แยกประชาเกษม การสร้างฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ กฎหมายผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ. 2555 มีบทบาทช่วยยุติปัญหาไว้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการแก้ไขผังเมืองที่เสนอมานั้นไม่สอดคล้องกับภูมิประเทศพื้นที่ของจังหวัดนครนายกที่เป็นธรรมชาติป่าเขาที่ก่อให้เกิดน้ำตก แม่น้ำและลำน้ำตามธรรมชาติไหลลงสู่ที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงซึ่งมีศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและการพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศธรรมชาติ และยังเป็นแก้มลิงให้กับพื้นที่ปริมณฑลมากกว่าการทำอุตสาหกรรมตามที่มีการขอแก้ไข และยังสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินอกจากนี้สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของภาคประชาชน ภาคราชการ และนักวิชาการมีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำจังหวัดนครนายกให้ปราศจากปัญหามลพิษในการนี้ประชาชนจากภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายกทั้ง 27 องค์กรจึงมีมติร่วมกันที่จะยืนยันคำร้องที่เคยยื่นไว้แล้วเมื่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้กลับไปใช้ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ. 2555 ทั้งฉบับโดยให้ยกเว้นเฉพาะการสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับชาวนครนายกเท่านั้น จึงขอให้ชาวนครนายกพร้อมเพียงกันแสดงเจตนารมณ์ต่อ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา 09.00 น. และแสดงเจตจำนงร่วมกันต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2101 ชั้น 1 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 กรุงเทพ เวลา 09.30 น.ภาคประชาสังคม 27 องค์กรประกอบด้วย 1.สมาคมพลเมืองนครนายก 2.สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว 3.สมาคมชาวนครนายก 4.สมาคมลูกเสือนครนายก 5.สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก 6.สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครนายก 7.สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 8.ชมรมชาวใต้ จังหวัดนครนายก 9.ชมรมจักรยาน นครนายก 10.ชมรมกีฬาจักรยาน นครนายก 11.เครือข่ายพลเมืองนครนายก 12.กองทุนสวัสดิการชุมชน 13.ชุมชนท่องเที่ยวไทยพวน 14.ชมรมข้าราชการพลเมืองบำนาญ นครนายก 15.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นครนายก 16.ชมรมคนรักสัตว์ป่า จังหวัดนครนายก 17.กลุ่มเยาวชนต้นกล้า จังหวัดนครนายก 18.สมาพันธ์ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแห่งชาติ สาขานครนายก 19.อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นครนายก 20.เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นครนายก 21.กลุ่มคนรักพระอาจารย์ 22.คณะกรรมการผู้ใช้น้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล 23.ชมรมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายก 24.เครือข่ายตลาดนัดชุมชน อำเภอองครักษ์ นครนายก 25.เครือข่ายผังเมืองจังหวัดนครนายก 26.กลุ่มรวมใจต้านภัยบ่อดินชุมพลบึงศาล 27.กลุ่มรักษ์นาหินลาด26 มิถุนายน 2560 ชาวนครนายกร้องคัดค้านแก้ไขผังเมืองสำเร็จ บอร์ดผังเมืองมีมติให้กลับไปใช้ผังเมืองรวมปี′55 ฉบับเดิม ชี้ไม่ต้องการโรงงานอุตสาหกรรม-หมู่บ้านจัดสรร-คอนโดฯ หวั่นชุมชนแออัดเกิดปัญหามลพิษ เน้นรักษาพื้นที่การเกษตร อนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งต้นน้ำ นายโกมล จำนงค์ผล นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 และเมื่อประกาศแล้วได้มีการแก้ไขข้อกำหนดในบางประเด็น ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วได้มีการติดประกาศให้ประชาชนได้ตรวจดูและยื่นคำร้อง เป็นระยะเวลา 90 วัน ในช่วงที่ปิดประกาศ มีผู้มายื่นคำร้องขอแก้ไข โดยให้กลับไปใช้กฎหมายผังเมืองรวมฉบับเดิม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติให้ยกเลิกร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก โดยให้กลับไปใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกพ.ศ.2555 ฉบับเดิม"ประเด็นหลักที่ผู้มายื่นคำร้องไม่ต้องการให้แก้ไขผังเมือง เนื่องจากไม่ต้องการให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จึงมีคำร้องให้ยกเลิกฉบับที่แก้ไข และไปใช้ฉบับเดิม โดยเหตุผลหนึ่งที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ยกเลิกผังฉบับที่แก้ไขบางรายการนี้ เนื่องจากขณะนี้มีการเตรียมการดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก เพื่อมาใช้ฉบับใหม่ด้วย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ"ด้านนายสุธี รัตนมงคลกุล ตัวแทนเครือข่ายผังเมืองจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ล่าสุดคณะกรรมการผังเมืองระดับชาติได้พิจารณาเห็นชอบตามภาคประชาชน คือ ไม่มีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 และกลับไปใช้ผังเมืองฉบับเดิม โดยสิ่งที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข เนื่องจากมีการแก้บางประเด็น เช่น แก้ไขให้สามารถสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร มีการแนบท้ายอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งทำให้กังวลว่าจังหวัดนครนายกจะกลายเป็นแหล่งของอุตสาหกรรม และสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขเส้นทางน้ำระยะ 6 เมตรตามลำน้ำต่าง ๆ ให้สามารถมีสิ่งปลูกสร้างอาศัยได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขณะเดียวกันยังจะมีการแก้ไขสัดส่วนการเป็นที่อยู่อาศัย ด้วยการลดพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ใช้งานลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดหมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมขึ้นได้ และเมื่อมีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น จะทำให้กลายเป็นสถานที่แออัด ส่งผลให้เกิดมลพิษ ทั้งน้ำเสีย รถติด และปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งจังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบกับถนนต่าง ๆ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นที่พักอาศัย โดยเหมาะแก่การเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและแก้มลิงมากกว่า จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีบ้านเรือนหนาแน่น "ด้วยศักยภาพพื้นที่ที่มีป่า เขา ลำน้ำ ลำธาร น้ำตก แม่น้ำ ที่ราบลุ่ม และมีสวน ไร่ นา ภาครัฐจะต้องมากำหนดแนวทาง และร่วมกับชาวบ้านว่าจะพัฒนาไปทางไหน ซึ่งควรจะออกไปทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ซึ่งผังเมืองเดิมไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาพื้นที่ ถ้าหากพัฒนาให้สมกับศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่ จึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะไปแก้ไขให้มีการพัฒนาที่ผิดจากสิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ส่วนราชการจังหวัดนครนายก ต้องการแก้ไขผังเมืองจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบัน2. ภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายก 27 องค์กร คัดค้านแก้ไขผังเมืองจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 ยันขอใช้ผังเมืองฉบับเดิม เชิญชวนชาวนครนายกแสดงเจตนารมณ์ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เนื่องจากไม่ต้องการโรงงานอุตสาหกรรม-หมู่บ้านจัดสรร-คอนโดฯ หวั่นเกิดปัญหามลพิษ เน้นรักษาพื้นที่การเกษตร อนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งต้นน้ำ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก2.นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมือง จังหวัดนครนายก3.คณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ4.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2560
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ภาคประชาสังคมจังหวัดนครนายก 27 องค์กร ออกแถลงการณ์คัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555 โดยให้กลับไปใช้ผังเมืองรวมนครนายก พ.ศ.2555 ทั้งฉบับ ตามคำร้องที่เคยยื่นคัดค้านไว้เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยให้ยกเว้นเฉพาะการสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับชาวนครนายกเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การประชุมเจรจาหาทางออกร่วมกันของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
บ้านเมือง. “27 องค์กรนครนายกฯ แถลงการณ์ค้านแก้ พ.ร.บ.ผังเมือง 2555” 13 มิถุนายน 2560.(http://www.banmuang.co.th/news/region/83063)ประชาชาติธุรกิจ. “ปิดทางคอนโดฯ-โรงงานก่อมลพิษ ชาวนครนายกค้านแก้ผังเมืองสำเร็จ ใช้ผังเมืองเดิม ปี 55” 26 มิถุนายน 2560.(https://www.prachachat.net/webmobile/news_detail.php?newsid=1498485335)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.