Result

" คัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ "
" ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ประชาชนบริเวณตลาดประชานิเวศน์ 3 คัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้อย่างทั่วถึง และเห็นว่าแก้ปัญหาจราจรติดขัดไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
23 สิงหาคม 2560 กรมทางหลวงชนบท (ทช.)แจงกรณีประชาชนบริเวณตลาดประชานิเวศน์ 3 คัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำยืนยันที่ผ่านมาได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนแบบเข้าถึงตัวบุคคลกรณีประชาชนในบริเวณตลาดประชานิเวศน์ 3 ร่วมลงชื่อคัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้อย่างทั่วถึง ทำให้ไม่ทราบว่าจะมีการทำถนนยกสูงตัดผ่านชุมชน และเห็นว่าการสร้างถนน เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แก้ปัญหาจราจรติดขัดไม่ได้ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ชี้แจงว่า โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าว อยู่ในแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแก้ปัญหาการจราจรคับคั่ง ซึ่ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบเมื่อ 2 ก.ค. 2556 และมอบหมายให้ ทช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบมีเกณฑ์การจัดทำโครงการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นการพิจารณาแนวทางเลือก เพื่อศึกษาผลกระทบทางบวกและลบ นำไปสู่การจัดทำ EIA ใช้เวลาประมาณ 1 ปี (ดำเนินการในปี 2560)2. การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 3. การสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 4. การตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืน ควบคู่กับการสำรวจอสังหาริมทรัพย์การเวนคืน ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 5. การตั้งงบประมาณเวนคืน และทำการเวนคืน ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 6. การก่อสร้าง ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ปัจจุบัน โครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ ทช.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม และจัดประชุมเวทีประชาคมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งโดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นเวลา 4 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วม 303 คน ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อสรุป 4 แนวทางที่เป็นไปได้ ซึ่งแนวทางที่ 1 มีความเป็นไปได้มากที่สุด โดยมีสาระสำคัญคือ ระยะทางประมาณ 10.103 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณใกล้วัดบัวขวัญ แนวเส้นทางไปทางทิศตะวันตก แล้วมุ่งหน้าไปยังสามแยกสนามบินน้ำในบริเวณพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรี มุ่งไปยังถนนสนามบินน้ำ แนวเส้นทางจะอยู่บนถนนสนามบินน้ำ โดยรูปแบบถนนจะเป็นทางยกระดับ แนวเส้นทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวของถนนสนามบินน้ำ และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่บ้านพักกรมพลาธิการทหารบก ข้ามมายังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดระดับเป็นถนนระดับพื้นดินในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ และมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามคลองบางบัวทอง และสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์ที่ กม.26+500 จากการลงพื้นที่สำรวจและการลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้คะแนนแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า แนวทางเลือกที่ 1 มีคะแนนความเป็นไปได้มากที่สุด จึงนำข้อมูลนี้ไปแถลงในเวทีประชาคม ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วม 641 คน และมีแผนจะจัดการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ทั้งนี้ ทช. ได้กำชับบริษัทที่ปรึกษา แถลงความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนรับทราบด้วยความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงตัวบุคคลของบ้านแต่ละหลัง10 ตุลาคม 2560 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสนามบินน้ำ ว่า หลังจาก ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นจากประชาชนกลุ่มย่อยในพื้นที่ย่านประชานิเวศน์ 3 แขวงท่าทราย นนทบุรี ซึ่งเป็นแนวเส้นทางที่เพิ่มเติมจากแนวเส้นทางหลัก จากถนนราชพฤกษ์ ถึงถนนติวานนท์ ซึ่งขยายไปเชื่อมกับทางด่วน บริเวณถนนสามัคคี ใกล้วัดบัวขวัญ ปรากฏว่า ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่อย่างมาก ดังนั้น ทช.จึงได้ยุติการศึกษาส่วนต่อขยาย จากถนนติวานนท์ ถึงทางด่วน จะศึกษาเฉพาะเส้นทางจากถนนราชพฤกษ์-ถนนติวานนท์ เท่านั้น คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จเดือน ต.ค.นี้สำหรับจุดเริ่มต้นโครงการจะเริ่มจากสามแยกสนามบินน้ำ ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด 4 ช่องจราจร ไปกลับ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยแนวเส้นทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสนามบินน้ำ และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่บ้านพักกรมพลาธิการทหารบก ข้ามมายังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นจะลดระดับลงสู่พื้นราบระดับดินในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ จะขยายช่องจราจรเพิ่มเป็นขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับและมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามคลองบางบัวทอง และสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์ บริเวณ กม. 26+500 ใกล้กับห้างเพียวเพลส

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ทางหลวงชนบทได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการจราจร2. ประชาชนบริเวณตลาดประชานิเวศน์ 3 คัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้อย่างทั่วถึง ทำให้ไม่ทราบว่าจะมีการทำถนนยกสูงตัดผ่านชุมชน และเห็นว่าการสร้างถนนเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แก้ปัญหาจราจรติดขัดไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.คณะรัฐมนตรี2.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ประชาชนในบริเวณตลาดประชานิเวศน์ 3 ร่วมลงชื่อคัดค้านโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้อย่างทั่วถึง ทำให้ไม่ทราบว่าจะมีการทำถนนยกสูงตัดผ่านชุมชน และเห็นว่าการสร้างถนน เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด แก้ปัญหาจราจรติดขัดไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ร่วมลงชื่อคัดค้าน และการหาทางออกของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
วอยซ์ทีวี. “ทช. แจงโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสนามบินน้ำ” 23 สิงหาคม 2560. (https://www.voicetv.co.th/read/518014)ทีวี 3. “กรมทางหลวง เตรียมจัดประชาพิจารณ์รอบที่ 3 โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสนามบินน้ำ” 24 สิงหาคม 2560. (http://news.ch3thailand.com/local/50934)ประชาชาติ. “ประชาพิจารณ์ก่อสร้างสะพานสนามบินน้ำเดือด! ชุมชนประชานิเวศน์ 3 คัดค้านไม่เอาโครงการ” 17กันยายน 2560. (https://www.prachachat.net/property/news-40158)ไทยรัฐ. “เบรกส่วนขยายสะพานสนามบินน้ำ” 10 ตุลาคม 2560.(https://www.thairath.co.th/content/1094265)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.