Result

" กรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ "
" ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย ตำบลปาย "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมใน จ.แม่ฮ่องสอน เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน ทวงถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ หลังจากที่เคยทำเรื่องร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เมื่อ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา แต่เรื่องไม่คืบหน้า

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ภาคีเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียม จ.แม่ฮ่องสอน ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อำเภอประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือ ต่อมาทาง สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้ทำหนังสือที่ นร 0105.04/40823 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตอบแก่นายนิรันดร์ ฯ ว่าทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกา กร และ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้าน กับ รัฐบาลจุดยืน ภาคีเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียม จ.แม่ฮ่องสอนมีข้อเรียกร้องจำนวน 4 ข้อคือ 1.) ให้รัฐบาลสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ากระเทียม จากประเทศเพื่อนบ้าน 2.) ให้นำปัญหาพืชกระเทียมเข้าบรรจุในแผนพัฒนาจัง หวัด 3.) ให้ขยายตลาดรองรับกระเทียมอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับส่วนกลาง และ 4.) ให้มีการประกันราคากระเทียมสดขั้นต่ำ กก.ละ 15 บาท และ กระเทียมแห้ง กก.ละ 45 บาท

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
กรมการค้าภายใน, กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาล
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
หลังจากที่ภาคีเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียม จ.แม่ฮ่องสอนทำเรื่องร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เมื่อ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา แต่เรื่องไม่คืบหน้า ทำให้ ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอนได้จดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิงหนาทบำรุง ชั้น 4 โดยทางจังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรจังหวัด ฯ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( ธกส.) , พาณิชย์จังหวัด , กอำเภอรมน.จังหวัด ฯ และ ฯลฯ เข้าร่วมชี้แจกต่อเกษตรกร จากการประชุมสรุปได้ว่า ทางกลุ่มเกษตรกรยินยอมที่จะทำตามที่จังหวัดสั่งให้ดำเนินการ ในการแก้ไขปัญหา ด้วยการที่จังหวัดจะจัดหาสถานที่จำหน่ายกระเทียมให้ เบื้องต้น ได้แก่ กทม., จ.สุโขทัย และ จ.หนองคาย โดยเกษตรกรจะต้องไปลงทะเบียน กับ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งทาง จ.แม่ฮ่อง สอน จะจัดสรรงบประมาณ ในด้านค่าที่พักและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับเกษตรกร ขณะที่ พ.อำเภอสมเจตต์ต๊ะ ภักดีบรรดิษฐ์ รอง ผวจ.ฝ่ายทหาร ( กอำเภอรมน.) ได้กล่าวในที่ประชุมว่า หากเกษตรกรท่านใด ที่ต้องการจำหน่ายกระเทียมในราคา กก.ละไม่เกิน 45 บาท ทางตนจะเป็นคนหาตลาดให้เอง

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง (กรุงเทพ) เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น พร้อมกับการนำข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร) ในแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้าวโพด และทบทวนโครงการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม ทั้งนี้ อาจดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น เข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
โอเอ็นบีนิวส์. (2561). เกษตรกรปลูกกระเทียม อำเภอปาย รวมตัวประท้วง!! รอบที่ 3 เดือดร้อนหนัก“กระเทียม”ไม่ได้จำหน่าย. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 จาก https://www.onbnews.com/post/21538
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.