Result

" การคัดค้านสร้างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ "
" ภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านต.เมืองเก่าคัดค้านการสร้างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัททองไพลินอุตสาหกรรม จำกัด

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
7 เมษายน 2561 ผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้นำรูปภาพชาวบ้านติดป้ายคัดค้านสร้างโรงหลอมติดประกาศคัดค้านสร้างโรงหลอมในพื้นที่ บ้านหนองจรเข้ ม.9 ม.20 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทั่วหมู่บ้าน โดยในเฟสบุ๊คมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่บอกไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้มีการสร้างโรงหลอมและที่สำคัญชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้รู้เรื่องว่า มีการประชาคมให้สร้างโรงหลอมขึ้นในหมู่บ้าน บริเวณรอบหมู่บ้านถนนทอง ม.20 ม.9 บ้านหนองจรเข้ มีป้ายขนาดใหญ่ติดไว้ตามทางร่วมทางแยก บนป้ายมีข้อความระบุว่า ชาว ต.เมืองเก่า ไม่เอาโรงงานหลอมขยะ ของเสียจากโรงงาน ชาว ต.เมืองเก่าจะใช้น้ำประปาอย่างไร ไม่เอาโรงหลอม ไม่อยากให้ลูกหลานต้องมาเจ็บป่วย นายชัยเฉลิม ไพรหาญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.20 กล่าวว่า มีลูกบ้านตนช่วยกันทำป้ายติดไว้ทั่วหมู่บ้านเมื่อวันที่ 6 เมษายนซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางบ้านบ่อทอง ต.บ่อทอง เขตติดต่อกันมีการประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการขอสร้างโรงหลอมหรือโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งไม่ได้บอกประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงที่ติดกันร่วมเข้ารับฟังการชี้แจงของตัวแทนโรงงานหรือผู้จะขอดำเนินการตนเองทราบข่าวจึงเข้าไปร่วมรับฟังในการประชุมประชาคมด้วยแต่ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในที่ประชุมประชาคน มีผู้นำบางคนกับผู้แทนผู้ดำเนินการได้นำเอกสารฉบับหนึ่งโดยมีการบอกกับประชาชนที่มาร่วมประชุมราว 50-60 คนว่า เป็นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งให้สร้างโรงงานได้ ทำให้ทุกคนกลัวและงงเป็นอย่างมาก หนังสือที่อ้างมีการแจกให้กับประชาชนบางส่วนซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการบังคับใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม โดยที่ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประสบปัญหาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือปัญหาขยะล้นเมือง การบริหารจัดการขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จนนำไปสู่การกำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งในความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปรากฎข้อขัดข้องหรืออุปสรรคจากข้อกำหนดทางกฎหมายบางประการ จึงจำเป็นต้องระงับและแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่มีคำสั่งนี้ หรือที่จะมีผลบังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคำสั่งนี้ สำหรับการประกอบกิจการดังต่อไปนี้ (1) การประกอบกิจการคลังน้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญิติโรงงาน พ.ศ.2535 ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558-2579 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. 2558-2579 แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2558-2579 และแผนบริหารจัดการก๊าชธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม2558 และกิจการอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต ขนส่งและระบบจำหน่ายพลังงานตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในภายหลังด้วยให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่อยู่ในแผนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วตามรรรคหนึ่ง (2) การประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 83 โรงงานลำดับที่ 101 โรงงานลำดับที่ 105 และโรงงานลำดับที่ 106 ตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกำจัดมูลฝอย ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็านต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคมพุทธศักราช 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายไชยเฉลิม กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะลูกบ้านตนใช้น้ำประปาหมู่บ้านโดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำตทม.คลองสาธารณะมากักเก็บไว้ใช้ในการทำน้ำประปาหมู่บ้าน ลูกบ้าน 2 หมู่บ้านกว่า 2 พันคนใช้น้ำประปาหมู่บ้าน นายนิมิต ดวงบุตร ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 บ.ถนนทอง กล่าวว่าตนเองก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการมาสร้างอะไรเกี่ยวกับขยะต่างๆในหมู่บ้านนี้ ตนไม่รู้เรื่องด้วยเลยและชาวบ้านได้พากันออกมารวมตัวกันที่วัดเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ใหญ่บ้าน ต่อมานางประภาดา เพียรเจริญ กำนัน ต.เมืองเก่าได้มาพบกับลูกบ้านขณะที่ชาวบ้านบางคนถือป้ายมาคอยถามผู้นำหมู่บ้าน ทั้งผู้ใหญ่และกำนันต่างบอกว่าพวกตนไม่รู้เรื่องมาก่อนและจะทำเรื่องเสนอให้นายอำเภอทราบและจะประสานไปยังผู้นำใกล้เคียงให้ทำหนังสือชี้แจงให้ทราบโดยด่วนต่อไปการที่ชาวบ้านออกมาสอบถามและคัดค้านครั้งนี้กว่า 50 คน มาเพื่อใช้สิทธิเพื่อความถูกต้องชาวบ้านจะออกมามากกว่านี้ ถ้ามีการดำเนินการของกลุ่มผู้ประกอบการทำการก่อสร้าง ซึ่งได้มีการปรับพื้นที่กว่า 50 ไร่เพื่อรอการสร้างโรงหลอมที่ชาวบ้านเข้าใจและรู้มา ชาวบ้านทุกคนไม่ยอมให้มีการสร้างโรงหลอมเด็ดขาด 20 มิถุนายน 2561 นายสมบัติ โปร่งฟ้า อายุ 48 ปี อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ว่ามีชาวบ้านจาก หมู่ 20 ,หมู่ 8 , หมู่ 9 บ้านถนนทอง ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมตัวกันกว่า 200 คน คัดค้านการก่อสร้างโรงหลอมขยะอีเล็กทรอนิกส์ ของบริษัททองไพลินอุตสาหกรรม จำกัด ชาวบ้านได้พากันถือป้ายต่อต้านไม่เอาโรงงานหลอมขยะอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางอำเภอกบินทร์บุรี กับผู้ประกอบการ ได้ชี้แจงว่าจะเข้ามาทำความเข้าใจกับชาวบ้านแต่สุดท้ายทางอำเภอได้มีหนังสือบอกว่า ทางผู้ประกอบการขอเลื่อนมาชี้แจงเรื่องนี้ออกไปเป็นวันที่ 3 ก.ค.61 ทำให้ชาวบ้านที่มารอรับฟังการชี้แจงรู้สึกอึดอัดใจและเห็นว่าน่าจะมีอะไรแอบแฝงขณะที่คณะครูและนักเรียนต่างก็ไม่เห็นด้วย ที่จะให้มีการสร้างโรงงานดังกล่าวในพื้นที่นี้ เนื่องจากแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านอยู่ห่างประมาณ 300 เมตรเท่านั้นน.ส.ฐิติพันธ์ กุมสินพันธ์ ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า “ชาวบ้านทุกคนรวมทั้งตัวเธอเองเป็นคนในพื้นที่ ไม่เห็นด้วยเลยที่จะให้สร้างโรงงานนี้แม้จะไม่รู้แน่ชัดว่ามีการให้ดำเนินการก่อสร้างได้อย่างไร วันนี้ชาวบ้านมีความกังวลใจมาก จึงทำหนังสือถึงนายอำเภอขอให้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวก่อน ทุกวันนี้ทางโรงงานมีการเร่งก่อสร้างทุกวันๆไม่สนใจชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านแต่อย่างใด”ต่อมา ชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึง นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรีเพื่อให้นายอำเภอออกคำสั่งให้ยุติการก่อสร้างอาคารของ บริษัทฯดังกล่าวในเบื้องต้น จนกว่าจะมีการชี้แจงอย่างชัดเจนก่อนที่จะพากันแยกย้ายกลับ3 กรกฎาคม 2561 ชาวบ้านต.เมืองเก่า ต.บ่อทองและต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ประมาณ 500 คนมารวมตัวกันที่วัดราษฎร์รังษี เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำลังก่อสร้างอาคารในพื้นที่ ต.บ่อทอง ซึ่งชาวบ้านคัดค้านไม่เอาโรงงานด้วยเกรงว่าจะมีสารเคมี สารตะกั่ว สารโลหะหนักรั่วไหลออกมาและไปปนเปื้อนกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ชาวบ้านใช้อุปโภคและบริโภค รวมทั้งสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของชาวบ้านจะได้รับสารเคมีเข้าไปด้วย ในครั้งนี้ มีนายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานพร้อมด้วยกรมอุตสาหกรรมจังหวัดปราจนบุรี สาธารณสุขปราจีนบุรี กรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนชาวบ้าน อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนผู้ประกอบการโรงงาน โดยมีทหารและดำรวจมาดูความเรียบร้อย ในการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงว่า ทางผู้ประกอบการ ยังไม่ได้มาขออนุญาต ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน ส่วนการก่อสร้าง โรงงานนั้นขึ้นกับ อบต.ที่อนุญาตให้ก่อสร้าง ส่วนที่ไปทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านหนองจระเข้ นั้นเป็นโมฆะเพราะมีองค์ประกอบไม่ครบ ส่วนด้านผู้ประกอบการของโรงงาน แจ้งว่า โรงงานดังกล่าวเปลี่ยนมาเป็น โกดังเก็บสินค้า แต่ไม่ทราบชนิดของสินค้าที่จะมาเก็บไว้ ทำให้ชาวบ้านไม่ไว้วางใจเกรวงว่าจะมีการปกปิดและลักลอบเปิดเป็นโรงงานหลอมขขขยะอิเล็คทรอนิกส์ตามที่ขออนุญาตไว้ก่อนหน้านั้น นายอำเภอได้แจ้งว่า ตนเองไม่มีอำนาจที่จะไปหยุดการก่อสร้างและปิดกิจการต้องขึ้นอยู่กับ อบต.และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าทางโรงงานจะดำเนินการผลิตหรือเดินเครื่องหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมาขขออนุญาตอย่างถูกต้อง ตอนนี้โรงงานยังมิได้ขออนุญาตใดๆ ถ้าลักลอบผลิตก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงท้ายชาวบ้านจะตั้งตัวแทนตรวจสอบโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวบ้าน ต.เมืองเก่าไม่ต้องการให้สร้างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัททองไพลินอุตสาหกรรม จำกัด2. บริษัททองไพลินอุตสาหกรรม จำกัดต้องการก่อสร้างโรงหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี2. นายอำเภอกบินทร์บุรี 3. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี 4.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี5. สาธารณสุขปราจีนบุรี 6. กรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม7. สื่อมวลชน 8. ทหาร 9. ตำรวจ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เมื่อชาวบ้านตำบลบ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานีได้เห็นถังแก็สแอลพีจี จึงทำให้เกรงจะเกิดอันตราย จึงได้ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแก๊สแอลพีจี ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัดระดับความรุนแรง: ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การเจรจาหาทางออกร่วมกัน การยื่นจดหมายร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ข่าวชัดออนไลน์. “ปราจีนบุรี ชาวบ้านมึนประชาคมก่อสร้างโรงหลอมฮือติดป้ายคัดค้านทั่วหมู่บ้าน!!” 8 เมษายน 2561.สปริงนิวส์. “ปราจีนบุรี ชาวบ้านร้องทุกข์! คัดค้านสร้างโรงหลอมขยะอีเล็กทรอนิกส์!!” 20 มิถุนายน 2561
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.