Result

" กรณีชาวบ้านตำบลเวียง อำเภอเชียงแสนประท้วงบ่อขยะเทศบาล "
" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงแสน ตำบลเวียง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นขัดแ
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) ของชาวบ้านห้วยเกี๋ยงกว่า 400 หลังคาเรือน ที่ต้องได้รับผลกระทบทั้งทางสิ่งแวดล้อม และทางสุขภาพจากบ่อขยะของเทศบาลตำบลเวียง และเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ชาวบ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมตัวถือป้ายประท้วงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และเทศบาลตำบลเวียง กรณีบ่อขยะเทศบาลส่งกลิ่นเหม็น มีสารพิษ ทำลายสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยขาดระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน และขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกันจากประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
เทศบาลตำบลเวียง และเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน กับชาวบ้านห้วยเกี๋ยง จุดยืน ชาวบ้านห้วยเกี๋ยงประท้วง และเรียกร้องให้เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และเทศบาลตำบลเวียง จัดการแก้ปัญหากลิ่นเหม็น และผลกระทบจากบ่อขยะของเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
นายอำเภอเชียงแสน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2562
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
สืบเนื่องจาก บ่อขยะของเทศบาลตำบลเวียง และเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน แห่งนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เป็นที่ น.ส.ล.(หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) อยู่ในเขต ม.2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน แต่เป็นพื้นที่อยู่ในการดูแลของชาวบ้าน ม.8 บ้านห้วยเกี๋ยง ซึ่งได้จัดให้เป็นที่ใช้เป็นที่ทิ้งขยะวันละไม่ต่ำกว่า 50 ตัน ซึ่งทางเทศบาลได้ขุดร่องแนวยาวเพื่อให้รถขยะมาเทขยะลงเพื่อฝังกลบ แต่ปัจจุบันจำนวนขยะเพิ่มขึ้นอย่างมาก การฝังกลบของเทศบาลก็ไม่มีมาตรฐาน จัดฝังกลบขยะไม่ทัน ส่งผลให้ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่วงฝนตก ขยะจะเน่า แมลงวันตอม และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านห้วยเกี๋ยงกว่า 400 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบทั้งทางสิ่งแวดล้อม และทางสุขภาพ ผลจากการประท้วงทำให้นายอำเภอเชียงแสน ได้ออกไปตรวจบริเวณบ่อขยะร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสนและได้ให้สัญญาว่าจะทำการฝังกลบขยะให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ และจะระดมเก็บเศษถุงพลาสติกให้หมด เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านห้วยเกี๋ยงอีก

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ควรมีการการกำหนดคณะทำงานในการกำกับติดตาม และประเมินผลกระทบจากการกำจัดขยะร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมของตัวแทนจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายร่วมกับตัวแทนจากองค์กรภาครัฐในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในลักษระของการเปิดช่องทางให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ บนฐานของระบบการทำงานเป็นทีม โดยเรียนรู้จากจากบทเรียนของกรณีความผิดพลาดในอดีต เพื่อสร้างความเชื่อใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่กรณี ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในฐานะหุ้นส่วนทางสังคมในระยะยาวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
มติชนออนไลน์. (2559). ชาวบ้านโวย! ขยะเทศบาล ส่งกลิ่น-ปลิวเกลื่อน ชี้ห่างหมู่บ้าน200เมตร สร้างปัญหาเพียบ. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2561 จาก https://www.matichon.co.th/region/news_134938
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.