Result

" คัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 "
" ภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มตัวแทนสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม สมาคมประมงแหลมผักเบี้ย สมาคมอวนลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด ขอให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวประมง และขอคัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรง งานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
2 สิงหาคม 2561 กลุ่มตัวแทนสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม สมาคมประมงแหลมผักเบี้ย สมาคมอวนลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กว่า 200 คนเดิน ทางมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อนาง ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราช การจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร้องเรียนผ่านไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวประมง และขอคัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรง งานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188นางลั่นทม เพทัย อายุ 58 ปี เป็นตัวแทนชาวประมงบ้านแหลมกล่าวว่า ตลอดเวลากว่า 3 ปีที่รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และออก พ.ร.ก.ประมง 2558และ 2560 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ออกประกาศสำนักนายกฯ กฎ กระทรวง ประกาศกรม และ เรื่องต่างๆ กว่า 200 ฉบับ เพื่อเป็นเครื่องมือแก้ข้อกล่าวหาของสหภาพยุโรป เรื่องการทำประมงผิดกฎหมายที่บังคับให้เรือทุกลำมีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบประมงพาณิชย์ และให้เรือขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอสต้องแจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ทุกครั้ง รวมทั้งให้เรือ ที่ใช้เครื่องมือศักยภาพสูงทุกลำทำการประมงได้แค่ 240 วันต่อปี และต้องมีระบบติดตามเรือ (VMS)"ซึ่งเชื่อว่าข้อกล่าวหาของ IUU นั้นได้รับการแก้ไขหมดแล้ว แต่ชาวประมงซึ่งเป็นสมาชิกของ 4 สมาคมก็ยัง คงได้รับความเดือดร้อนไม่จบสิ้น มีทั้งปัญหาเรือถูกเพิกถอนทะเบียนจอดกำลังจมในคลอง การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงปัญหาอัตราโทษ พ.ร.ก.ประมงสูงเกินไป และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย"เธอระบุด้วยว่า รัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาในการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานใน ภาคประมง และยกร่างกฎหมายรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ในเร็วๆนี้ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้จะสร้างความเสียหายต่อชาวประมงอาจถึงขั้นไม่สามารถประกอบอาชีพประมงได้เลย เนื่องจากข้อกำหนดไม่สามารถประยุกต์ใช้กับเรือประมงไทยรุ่นปัจจุบันได้ ทั้งขนาดตัวเรือ สัดส่วนโครงสร้างความปลอดภัย ความ สูงของเพดาน ขนาดของห้องน้ำ ห้องนอน ห้องพักผ่อนประกอบกับปัจจุบันชาวประมงไม่สามารถต่อเรือประมงใหม่ได้อีกแล้วทั้ง 4 สมาคมจึงขอคัดค้านการเข้าเป็นอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประ เทศ ฉบับที่ 188 และขอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบซื้อเรือประมงกลุ่มที่ตกสำรวจ และกลุ่มถูกยกเลิกทะเบียนในขณะที่กำลังแก้ไขเล่มทะเบียนอยู่ในสำนักงานเจ้าท่าโดยเร็ว รวมทั้งให้มีการแก้ไข พ.ร.ก.ประมงทั้ง 2 ฉบับ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัญหาการแจ้งเข้าออกของเรือประมง และขอให้ยกเลิกการตรวจแรงงานและการดำเนินคดีอาญาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1.กลุ่มตัวแทนสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม สมาคมประมงแหลมผักเบี้ย สมาคมอวนลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด คัดค้านการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรง งานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 1882. ภาครัฐต้องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรง งานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ประมงจังหวัด 3. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข
พลวัต
สถานการณ์ได้มีการขยายตัว เพราะ ตัวแทนสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม สมาคมประมงแหลมผักเบี้ย สมาคมอวนลอยภาคกลาง และสมาคมเรือลอบหมึกสาย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทางมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหาการยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อนายกรัฐมนตรี และการใช้สื่อมวลชนช่วยในการเสนอข่าวสาธารณะปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งธรรมาภิบาลของหน่วยงานรัฐและความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
อาร์วายทีไนน์. “ประมงฮือต้านอนุสัญญาILO.” 2 สิงหาคม 2561.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.