Result

" ประมงพื้นบ้านขอให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย "
" ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง อำเภอแกลง ตำบลกระแสบน "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน คัดค้านการที่รัฐบาลไทยจะไปให้สัตยาบันรับอนุสัญญา C188

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
1 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายอภินัทธ์ รัตนพรวารีสกุล รองนายกประมง จ.ระยอง พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านกว่า 300 คน ถือป้ายคัดค้านการที่รัฐบาลไทยจะไปให้สัตยาบันรับอนุสัญญา C188 พร้อมยื่นหนังสือ ผ่านนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อส่งถึงนายกรัฐมนตรี โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง และ นายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ โดยข้อร้องเรียน มีดังนี้ คือ 1. การขาดแคลนแรงงาน ขอให้มีการแก้ไขปัญหาแบบถาวร โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการช่วยให้ภาคการประมงสามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้2. การซื้อเรือคืน ขอให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเรื่องซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุด 3. เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรือประมงให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกับอาชีพอื่น 4. เร่งรัดการออกประกาศ กฎข้อบังคับการการตรวจเรือ เพื่อให้ชาวประม ออกทำการประมงได้อย่างถูกต้อง 5.ขอให้ทบทวนกฏหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่มีบทลงโทษรุนแรงเกินไป 6. แก้ไขปัญหาการแจ้งเข้าออกของแต่ละศูนย์ให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 7. ให้แก้ไขปัญหาภาระในการจ่ายค่าบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS ในช่วงที่เรือจอดนอกจากนี้ ต้องการให้ภาครัฐมองเห็นความแตกต่างของชาวประมงอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่องที่เตรียมออกกฎข้อบังคับให้มีห้องน้ำของคนในเรือประมงที่บังคับว่า คนเรือ 4 คน ต่อห้องน้ำ 1 ห้อง และบังคับให้มีห้องนอน 1 คน ต่อ 1 ห้อง ห้องกินข้าว ห้องนันทนาการ ซึ่งความแตกต่างของเรือประมงต่างประเทศกับเรือประมงไทย คือ เรือประมงไทยมีคนเรือไม่ต่ำกว่า 10 คน ต่อเรือ 1 ลำ ออกเรือไปเช้าเย็นกลับ ส่วนเรือประมงต่างประเทศ มีคนเรือไม่เกิน 4-5 คนต่อลำ ออกเรือไม่ต่ำกว่า 15 วันต่อเที่ยว ซึ่งทางภาครัฐควรมองเห็นถึงความแตกต่างด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน คัดค้านการที่รัฐบาลไทยจะไปให้สัตยาบันรับอนุสัญญา C188 2. รัฐบาลไทยร่วมตกลงให้สัตยาบันรับอนุสัญญา C188

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 3.ศูนย์ดำรงธรรม4. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ถือป้ายคัดค้านรัฐบาลไทยจะไปให้สัตยาบัน รับอนุสัญญา C188 พร้อมยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การชุมนุมอย่างสันติ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
แนวหน้า. “มาตามนัด! กลุ่มประมงรวมตัวคัดค้านกฎหมายลั่นได้รับผลกระทบหนัก ขีดเส้นตาย 7 วันหยุดออกเรือ.” 1 สิงหาคม 2561.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.