Result

" กรณีชาวบ้านอำเภอเมือง ลำปางคัดค้านการทุบสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี "
" ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านค่านิยม และด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวบ้านอำเภอเมือง ลำปางคัดค้านการทุบสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปีของเทศบาลนครลำปาง เนื่องจาก ชาวบ้านมองว่า สภาพสะพานในปัจจุบัน ยังใช้การได้เหมือนเดิม สามารถสัญจรไปมาได้อย่างปกติ และยังมีอายุ กว่า 35 ปี อยากจะอนุรักษ์ไว้ถ้าต้องการจะสร้างใหม่ชาวชุมชนไม่เห็นด้วย แต่ต้องการให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมจะดีกว่า

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ที่ผ่านมาเทศบาลนครลำปางได้มีการเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการที่ 5 มีการอนุมัติค่าก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปีฯ จำนวน 17,000,000 บาท ซึ่งทางเทศบาลนครลำปางได้มีการชี้แจงว่าสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้ก่อสร้างมานานกว่า 36 ปีแล้ว สะพานได้ชำรุดลงและเป็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ประกอบกับต้องการขยายสะพานให้กว้างกว่าเดิม เพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรไปมาสวนทางกันได้ จึงได้ยื่นเรื่องเสนอขอสร้างสะพานสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ใหม่ทดแทนสะพานฯเดิม โดยมีการขยายถนนจากเดิมความกว้างไม่ถึง 6 เมตร ทางด้านชาวชุมชนกาดกองต้าและชุมชนใกล้เคียงที่รวมตัวกันออกมาคัดค้านได้ให้เหตุผลว่า สภาพสะพานในปัจจุบัน ยังใช้การได้เหมือนเดิม สามารถสัญจรไปมาได้อย่างปกติ และยังมีอายุ กว่า 35 ปี อยากจะอนุรักษ์ไว้ถ้าต้องการจะสร้างใหม่ชาวชุมชนไม่เห็นด้วย แต่ต้องการ่ให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมจะดีกว่า ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลนครลำปางไม่ได้มีการทำประชามติกับชุมชนเลย อยู่ๆจะมาทุบและทำการสร้างใหม่ ชาวชุมชนไม่เห็นด้วย จึงได้มารวมตัวลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างดังกล่าว แต่มีความต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึ้นแทนและได้ลงรายชื่อเพื่อส่งให้ทางเทศบาลนครลำปางประกอบการพิจารณาแก้ไขโครงการ

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้าน กับ เทศบาลนครลำปางจุดยืน ชาวบ้านคัดค้านเทศบาลนครลำปางทุบทิ้งสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือสะพานวัดเกาะ แต่เสนอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, กรมเจ้าท่า และปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
กระแสการคัดค้านเทศบาลนครลำปางทุบทิ้งสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือสะพานวัดเกาะ ซึ่งเชื่อมระหว่างชุมชนกาดกองต้าเหนือ กาดกองต้าใต้ และชุมชนปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง ยังขยายตัวลุกลาม แม้ทางนายกเทศมนตรีนครลำปางจะออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่าการดำเนินโครงการยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นเพราะขณะนี้แบบสะพานยังไม่สมบูรณ์ หากสมบูรณ์แล้วก็จะนำมาทำประชาคมชาวบ้านอีกครั้ง และถ้าชาวบ้านไม่เอาก็พร้อมจะยกเลิกโครงการ แต่การออกมาแถลงข่าวดังกล่าวดูเหมือนจะไม่สามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่น จึงทำให้ชาวบ้านในชุมชนยังคงรณรงค์คัดค้านต่อเนื่องโดยการขึ้นป้ายกระจายไปทั่วชุมชน พร้อมทั้งเร่งล่ารายชื่อประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เพื่อจะเร่งทำหนังสือคัดค้านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, กรมเจ้าท่า และปลัดกระทรวงมหาดไทย ไว้ก่อนเพื่อป้องกันการกลับมาดำเนินโครงการดังกล่าวอีกในภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาของรัฐ ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่งผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสำคัญในกระบวนการเข้าถึง (Approach) โดยมีระยะและขั้นตอนในการประเมิน ดังนี้ 1.) ระยะออกแบบ ควรยึดหลัก การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพื่อการวางแผนในการเข้าถึงชุมชนโดยคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ ผ่านการทำความเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 2.) ระยะปฏิบัติการ ควรคำนึงถึงกระบวนการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทต่อคนในชุมชน ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีแผนรองรับเผื่อไว้เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด 3.) ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในชุมชนผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนานั้นๆ เพื่อสร้างความเชื่อใจ (Trust Building) และความรับผิดชอบต่อชุมชนในฐานะ “หุ้นส่วนทางสังคม” (Social Partnership) ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
นิวส์วัน. (2560). ไม่จบ..คนลำปางติดป้ายค้านเทศบาลฯ จ่อทุบสะพาน 200 ปีทิ้งทั่วชุมชน. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 จาก https://www.news1live.com/detail.aspx?NewsID=9600000092191
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.