Result

" คัดค้านอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118 "
" ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อพระสมุทรเจดีย์เมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มชาวประมงจาก 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ คัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
1 สิงหาคม 2561 กลุ่มชาวประมงจาก 3 อำเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ ยื่นหนังสือคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118 กลุ่มชาวประมงจากอำเภอบางบ่อ พระสมุทรเจดีย์ และอำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตัวกันบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 ( C 188 ) และแก้ไขปัญหาประมงในพื้นที่ โดยมีนายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรับหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมหารือกับชาวประมงจาก 3 อำเภอที่เข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้ ผู้แทนชาวประมงที่เข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 ( C 188 ) และยกร่างกฎหมายรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ดังกล่าว หากรัฐบาลเร่งรีบให้ดำเนินการจะทำให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงไทยทั้งระบบ รวมถึงการจ้างแรงงานภาคการประมงของประเทศไทยด้วย จึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือคัดค้าน นอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาประมงในพื้นที่ ทั้งในด้านการขาดแคลนแรงงงาน การซื้อเรือคืน รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง กฎและระเบียบต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรือประมงให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกับอาชีพอื่น ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจะได้รวบรวมปัญหาส่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1. ชาวประมงจาก 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ คัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 1182. รัฐบาลจะให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 118 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (C 188) และแก้ไขปัญหาประมงในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 3. นายอำเภอเมือง 4. ประมงจังหวัด 5. สื่อมวลชน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
กลุ่มชาวประมงจาก 3 อำเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ ยื่นหนังสือคัดค้านรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหาคือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. “ชาวประมงสมุทรปราการยื่นหนังสือคัดค้านอนุสัญญา C188.” 1 สิงหาคม 2561.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.