Result

" คัดค้านโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ "
" ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว อำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวังใหม่ "
ประเภทความขัดแย้ง
การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับชาติ
ประเด็นความขัดแย้ง
ประชาชน ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว คัดค้านโครงการขยายการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มทุน หวั่นกระทบอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของรัชกาลที่ ๙ และมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
11 พ.ค.2560 น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ ชาวอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ได้นำสมาชิกเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน สาขาวังสมบูรณ์ ในนามราษฎรตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ทั้งนี้ เพื่อกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างเสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสารภี ม.3 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรณีราษฎรชาวตำบลวังใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงคัดค้านโครงการขยายการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ขนาด 12,500 ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกะวัตต์ ที่ตำบลวังใหม่ ทั้งนี้ เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่ออาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า 2,000 ครัวเรือน และยังจะกระทบต่อผู้ประกอบการมะม่วงส่งออก และผู้ปลูกลำไยนอกฤดู ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่น.ส.กนกกาญจน์ เผยว่า ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้พิจารณาไม่เห็นชอบในโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ (อีไอเอชุมชน) แตกต่างจากการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ของบริษัทเอกชน ซึ่งมีข้อมูลที่บิดเบือน และขั้นตอนหลายประการที่อาจเข้าข่ายทุจริตฉ้อฉล และดำเนินการก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต และปัจจุบันผู้ได้รับผลกระทบยังได้ร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี “กรณีการใช้พื้นที่โครงการฯ ก่อนการพิจารณาอนุญาต โดยพบว่า บริษัทเข้าไปดำเนินการก่อนการพิจารณาเสร็จสิ้น และยังเช่าพื้นที่สหกรณ์โคนมฯ เพื่อดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 และยังมีการขออนุญาตใช้น้ำ ถือเป็นดำเนินการก่อนการได้รับอนุญาต และก่อนการพิจารณาของ คชก.อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวางท่อและส่งน้ำเพื่อใช้ยังพื้นที่โครงการฯ ตามหลักฐานรูปถ่าย และหนังสือขออนุญาตสูบน้ำจากคลองพระสะทึง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 รวมทั้งยังพบข้อมูลการขออนุญาตใช้พื้นที่กับแผนที่ในรายงานอีไอเอไม่ตรงกัน” การดำเนินการที่ผ่านมาขาดหลักธรรมาภิบาลชัดเจน แต่เมื่อทางเครือข่ายฯ และประชาชนยื่นเรื่องขอดูเอกสารอีไอเอฉบับสมบูรณ์ ขณะที่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็ไม่มีส่วนในกระบวนการรับรู้ข่าวสารใดๆ ของโครงการจึงถือว่าไม่โปร่งใสน.ส.กนกกาญจน์ ยังเผยอีกว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงจำเป็นต้องกราบบังคมทูลถวายฎีกา เพื่อทรงพระกรุณาตรวจสอบความไม่โปร่งใสของหน่วยงาน ข้าราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นสิทธิของประชาชน และหน่วยงานราชการพึงปฏิบัติโดยชอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน และโปร่งใส ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้าชีวมวล เพราะสร้างติดกับสถานที่ผลิตนมโรงเรียน และสหกรณ์โคนมฯ ที่ส่งผลกระทบชัดเจนต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเสี่ยงต่อการล่มสลายชัดเจน โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมลงชื่อถวายฎีกา จำนวน 166 คน ซึ่งไม่รวมรายชื่อคัดค้านอีกกว่า 1,000 คน ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จถึงโรงเรียน ตชด. หัวหน้าชุดล่วงหน้าประจำขบวนเสด็จฯ ได้เข้ารับฎีกาจาก น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ และราษฎรตำบลวังใหม่ เพื่อเตรียมส่งให้ราชเลขาฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป27 พ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแห่งใหม่ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่บริเวณบ้านวังใหม่ ติดกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด จนมีการตั้งโลงศพประท้วงในพื้นที่ล่าสุดนั้นตัวแทนชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อคัดค้านการต่ออายุโครงการดังกล่าว ซึ่งจะหมดอายุในช่วงสิ้นปี 2560หนังสือคัดค้านดังกล่าว ระบุว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้นำผลการศึกษา ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ กรณีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ (อีไอเอชุมชน) ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลโดยชาวบ้านในพื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยชาวบ้านร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ,สหพันธ์ที่ดินจังหวัดสระแก้วจนสามารถสรุปผลการศึกษาว่า พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงโคนม และผลิตอาหารปลอดภัย และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการขอรับใบอนุญาตที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การดำเนินการโครงการก่อนได้รับอนุญาต โดยเฉพาะการยื่นขอและต่อท่อน้ำ และทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับสหกรณ์ฯ กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ แม้ว่าภายหลัง คชก.จะลงมติเห็นชอบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ด้วยความเร่งรีบในช่วงที่ประชาชนอยู่ระหว่างเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯซึ่งยังมีประเด็นที่ขาดการรับฟังและพิจารณาข้อมูลอีกหลายประการ โดยทางประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องคัดค้านมติดังกล่าวน.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ ตัวแทนชาวบ้านกรณีดังกล่าว ระบุว่า ทางประชาชนในพื้นที่ ได้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลฯ ซึ่งได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี 2554 และมีกำหนดสิ้นสุดภายใน 5 ปี และต่ออายุมาถึงปี 2560 ซึ่งไม่มีการดำเนินการตั้งแต่ต้น อันเนื่องมาจากเหตุผลของการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น และผลการศึกษาพบความไม่เหมาะสมชัดเจน มีผู้ได้รับผลกระทบชัดเจน จึงขอให้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรรมและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่มีการขยายเวลาออกหรือต่ออายุใบอนุญาตออกไปอีก เนื่องจากจะยิ่งก่อปัญหากับภาคประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม อาชีพพระราชทาน และเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคตน.ส.กนกกาญจน์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีการขออนุญาตและต่อท่อเดินน้ำมาใช้แล้วจากเขื่อนพระสะทึง ทั้งที่โครงการนี้ระบุในรายงานการศึกษาว่า ใช้น้ำหลาก แต่มีการต่อท่อสูบน้ำจากหน้าเขื่อน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนชัดเจน ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ผลการศึกษาจะผ่านความเห็นชอบจาก สผ. ทางชาวบ้านและชุมชนขนาดใหญ่ใกล้เคียงผู้ได้รับผลกระทบ พยายามทักท้วงและคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ถึงความไม่เหมาะสมของพื้นที่ แต่กลับมีความพยายามผลักดันโครงการฯ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านอันเนื่องมาจากผลประโยชน์มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ข่มขู่ กดดันชาวบ้าน 30 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ใน ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นำโดย น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ , นางจารุวัลย์ พันธ์เพ็ง อายุ 58 ปี ชาวบ้านผู้เดือดร้อน หมู่ 1 ต.วังใหม่ และชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อขอดูใบขออนุญาตจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ ที่สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสมศักดิ์ กรึงไกร เป็นตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งชาวบ้านอ้างว่า ภายหลังชาวบ้านยื่นเรื่องขอตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วตั้งแต่ต้นปี 2561 แต่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดอ้างว่า ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ จึงทำเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ จนมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว จึงเดินทางมาขอดูใบคำขออนุญาตจัดตั้งโรงงานและขอรับสำเนาฯ ในวันนี้ โดย ร.ท.สมชาย ประสพโชค เจ้าหน้าที่ร้อย รส. มทบ.19 พื้นที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว เข้าตรวจสอบและรับเรื่องดังกล่าวด้วยน.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ ตัวแทนชาวบ้าน ม.4 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า ชาวบ้านได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการฯได้มีคำวินิจฉัยที่สค.113/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ 2 เอกสารคำขอรับใบอนุญาต (รง.3) จัดตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทรายที่วังสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องด้วยทั้งนี้ น.ส.กนกกาญจน์ ยังระบุอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นมา โรงงานดังกล่าวมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านแต่อย่างใด ขณะนี้ชาวบ้านเตรียมนำกรณีนี้ขึ้นสู่การพิจารณาต่อศาล เนื่องจากทนต่อการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและละเว้นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ อีกทั้งพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่เหมาะสม อยู่ใกล้ชุมชนแค่ไม่ถึง 500 เมตรและมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยเฉพาะอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของในหลวง ร.9 ,อาชีพทำมะม่วงส่งออกต่างประเทศ และอาชีพทำลำไยนอกฤดูอย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ใน ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ได้ยื่นเรื่องคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแห่งใหม่และโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่บริเวณบ้านวังใหม่ติดกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ตั้งแต่กลางปี 2559 เนื่องจากล่าสุด ทางบริษัทได้นำเครื่องจักรเข้าไปปรับพื้นที่โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 และขนย้ายเครื่องจักรโรงงานเข้าพื้นที่ ทั้ง ๆ ที่ใบอนุญาตให้ขยายการก่อสร้างโรงงานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2554 สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงงานไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว แต่ยังมีการดำเนินการปรับพื้นที่และก่อสร้างอาคารอยู่ในปัจจุบัน และชาวบ้านแจ้งความไว้ที่ สภ.วังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 และอยู่ระหว่างนำเรื่องขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
1.โรงงานผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องการต่อสัญญาใบอนุญาตขยายการก่อสร้างโรงงานฯ เพื่อประกอบกิจการในพื้นที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เพราะใบอนุญาตเดิมหมดอายุ2.ชาวบ้าน ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ยื่นหนังสือคัดค้านเพื่อไม่ให้มีการต่ออายุการอนุญาตขยายโรงงานผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ชุมชน เพราะมีผลกระทบชัดเจนกับอาชีพเลี้ยงโคนม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ เพื่อคงพื้นที่อาหารปลอดภัยและพื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดสระแก้วไว้

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2.สหพันธ์ที่ดินจังหวัดสระแก้ว 3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 4.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 5. บริษัทเอกชนและบริษัทที่ปรึกษา 6. เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนจังหวัดสระแก้ว สาขาวังสมบูรณ์ 7.อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว8.สื่อมวลชน
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
สถานะ
ยังไม่เคยได้รับการแก้ไข
พลวัต
สถานการณ์มีการขยายตัวเนื่องจาก ตัวแทนชาวบ้าน ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เดินทางไปที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อคัดค้านการต่ออายุโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะ วัตต์ เพราะมีผลกระทบชัดเจนกับอาชีพของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และได้แจ้งความไว้ที่ สภ.วังสมบูรณ์ อยู่ระหว่างนำเรื่องขึ้นฟ้องร้องต่อศาลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
กลยุทธ์ของการจัดการความขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ยื่นถวายฎีกา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งความ และการใช้สื่อมวลชนช่วยในการเสนอข่าวสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ผู้จัดการออนไลน์. “ราษฎร จ.สระแก้ว ยื่นถวายฎีกาคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลกลุ่มทุนใหญ่” 11 พ.ค. 2560. (https://mgronline.com/local/detail/9600000047874)77 ข่าวเด็ด. “ชาวบ้านวังใหม่ จ.สระแก้ว ยื่นหนังสือ รมต.อุตสาหกรรม-ปลัดฯ ค้านต่ออายุ รง.น้ำตาล-ชีวมวลฯ” 28 พฤศจิกายน 2560. (https://www.77kaoded.com/content/5734)เนชั่นทีวี. “ชาวบ้านบุกศาลากลาง ดูใบอนุญาตตั้งโรงงานน้ำตาลวังสมบูรณ์” 30 เมษายน 2561. (http://www.nationtv.tv/main/content/378622018/)
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.