Result

" กรณีชาวบ้านตำบลแม่ทะต่อต้านการก่อสร้างโรงงานเชือดสุกรของบริษัทยักษ์ใหญ่ "
" ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโรงงานเชือดสุกรของบริษัทเอกชน ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน โดยไม่ได้มีการประชาคม ซึ่งทางชาวบ้านกลัวจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
สืบเนืองมาจากได้มีนายทุนรายใหญ่ เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตบ้านน้ำโทก ม.4 และ บ้านแม่ทะหลวง ม.8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ เพื่อสร้างโรงชำแหละสุกร ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทำให้ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ชาวบ้านแม่ทะ ในนามกลุ่มต่อต้านโรงชำแหละสุกรตำบลแม่ทะ ได้รวบรวมกลุ่มประชาชนติดตั้งป้ายเพื่อคัดค้านไม่ให้สร้างโรงเชือดสุกรของบริษัทเอกชนดังกล่าว และได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปทาง ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดลำปางด้วยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้าน กับ บริษัทเอกชนที่จะเข้ามาก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อสร้างโรงชำแหละสุกรในพื้นที่จุดยืน ชาวบ้านรวมต่อต้านคัดค้านไม่ให้บริษัทเอกชนเข้ามาก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อสร้างโรงชำแหละสุกรในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ นายอำเภอแม่ทะ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
วันที่ 30 เมษายน 2561 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล และผู้ที่คัดค้านเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกรณีชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านกรณีที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งจะเข้ามาทำการก่อสร้างโรงเชือดหมูขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านแม่ทะหลวง เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกผู้นำมาร่วมประชุม กระทั่งเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงมีผู้นำซึ่งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกเทศบาลมาไม่ถึง 20 คน และเมื่อผู้นำท้องถิ่นมาถึงก็พบว่ามีผู้สื่อข่าวมาสังเกตุการณ์และร่วมรับฟังด้วยก็ไม่มีใครกล้าพูด บางคนเซ็นชื่อแล้วก็กลับ โดยผู้นำท้องถิ่นรายหนึ่งระบุว่าการมาประชุมครั้งนี้คิดว่ามาเพื่อพูดคุยกันเป็นการภายในเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมาถึงกลับพบว่ามีชาวบ้านมาชูป้ายประท้วงคัดค้านอยู่ด้านล่างสำนักงานเทศบาลและในห้องก็ยังมีนักข่าวมาฟังด้วยอีก จึงคิดว่าไม่น่าจะใช่การพูดคุยและแก้ปัญหาได้ สุดท้ายการประชุมก็ล่มโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ เพราะผู้นำที่มาไม่กล้าพูดเพราะมีนักข่าวมานั่งสังเกตุการณ์ในการประชุม โดยนายกเทศมนตรีระบุว่าจะขอนัดประชุมอีกครั้งก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกลับ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
การเปิดช่องทางการสื่อสาร ผ่านการให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นจริง เป็นกลาง และเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) น่าจะเป็นประเด็นที่ควรยกขึ้นมาขบคิด รวมถึงการเปิดเวที เพื่อการแสดงความคิดเห็น และข้อเท็จจริงต่อกันและกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่มาจากข้อมูลที่เป็นจริงของทั้งสองฝ่าย รวมถึงหากต้องมีการก่อสร้างขึ้น กะบวนการบริหารงานแบบโปร่งใส ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาปรับใช้ด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
เชียงใหม่นิวส์. (2561). ชาวบ้านแม่ทะ จ.ลำปาง รวมตัวขับไล่บริษัทยักษ์ใหญ่ หลังกว้านซื้อที่ดิน สร้างโรงเชือดหมู หวั่น!! เกิดปัญหามลพิษทุกด้าน. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 จาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/700712
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.