Result

" กรณีกลุ่มชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้ายรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ "
" ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้าย ได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านการก่อสร้าง โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท ลำปางเหลียงฮะเฮง เนื่องจาดห่วงกังวลถึงความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
บริษัท ลำปางเหลียงฮะเฮง ได้ซื้อที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่กว่า 10 ไร่ และ กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โดยไม่ได้มีการทำประชาคม ทำให้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้าย ประมาณ 300 คน ได้รวมตัวกัน ณ หอประชุมโสภณประชาราษฎร์สามัคคี ณ บริเวณหน้าวัดทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จ.ลำปางเพื่อคัดค้านการก่อสร้าง โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จดังกล่าว โดยชาวบ้านมองว่า การก่อสร้าง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จดังกล่าวจะก่อให้เกิดมลพิษทางฝุ่น ทางเสียง และระบบ น้ำและปัญหาที่จะตามมาอีกมากมายมนวันข้างหน้า เพราะโรงงานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่และตั้งอยู่ใกล้คลองสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านถ้าโรงงานก่อสร้างเสร็จแล้วและทำการผลิตคอนกรีตฯ อาจจะทำลายแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ก่อให้เกิดน้ำเสีย และมลพิษขึ้นภายในหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้าย กับ บริษัท ลำปางเหลียงฮะเฮงจุดยืน ชาวบ้านบ้านทุ่งกู่ด้ายคัดค้านและต่อต้านการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ลำปางเหลียงฮะเฮง

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายอำเภอเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2560
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ได้มีการเชิญตัวแทนสามฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร, ตัวแทนบริษัทเอกชน และชาวบ้านกว่า 300 คน ร่วมประชุมที่ห้องประชุมโสภณประชาราษฎร์สามัคคี เพื่อร่วมรับฟัง และลงมติว่า ชาวบ้านยืนยันไม่ให้มีการก่อสร้างอย่างเด็ดขาด เพราะอยู่ติดกับบ้านเรือนของชาวบ้าน ขณะที่บ่อเก็บน้ำเสียก็อยู่ติดกับลำห้วยสาธารณะ มีโอกาสซึมลงสู่ลำห้วยได้ตลอดเวลา ไม่สามารถรับประกันได้ว่าน้ำเสีย-สารพิษจากการผลิตจะไม่ซึมลงสู่แหล่งน้ำ และต้องการให้ส่วนราชการเข้าตรวจสอบว่ามีการถมที่ปิดทับทางน้ำ หรือลำเหมืองสาธารณะหรือไม่ นอกจากนี้ชาวบ้านยังหวั่นเรื่องเสียง ฝุ่นที่จะตามด้วย หลังจากที่มีการพูดคุยกันไปกว่าหนึ่งชั่วโมง ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจในการชี้แจง เนื่องจากบริษัทฯ ยืนยันว่าชาวบ้านรู้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่มีการคัดค้านใดๆ จนมีการลุกขึ้นพูดโต้ตอบกัน และดูเหมือนเรื่องจะเริ่มร้อนแรงขึ้น จนสุดท้ายชาวบ้านพากันเดินออกจากห้องประชุมจนหมด พร้อมระบุว่าไม่เห็นชอบให้มีการตั้งโรงงานดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.) ควรเปิดช่องทางในการสื่อสาร ผ่านการประชาพิจารณ์ทั้งในกลุ่มคนหลายๆกลุ่ม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นถึงผลดีผลเสียของโครงการฯ และต้องชี้แจงรายละเอียดในการบริหารจัดการพื้นที่ทางโครงการฯเข้าไปดำเนินการก่อสร้างให้ชัดเจน 2.) ควรจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น และบริษัทเอกชน 3.) ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเอง ผ่านการรวมกลุ่ม จัดตั้งองค์กรชุมชนในการดูแลรักษา และใช้ประโชน์ในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับชุมชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ทีนิวส์. (2561). เราไม่เอา โรงงานนี้!! ชาวทุ่งกู่ด้ายกว่า 300 คน รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตพื้นปูนสำเร็จรูปที่กำลังก่อสร้างภายในหมู่บ้าน. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 จาก https://www.tnews.co.th/contents/321125
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.