Result

" กรณีเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน คัดค้านสถานีโรงไฟฟ้าย่อย ลำพูน 3 "
" ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนร่วมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน ติดป้ายคัดค้านสถานีโรงไฟฟ้าย่อย ลำพูน 3 เนื่องจากห่วงกังวลถึงความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน ลงพื้นที่ติดป้ายคัดค้าน กรณีการคัดค้านการก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้า ในพื้นที่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หลังชาวบ้านยื่นหนังสื่อขอคัดค้านการก่อสร้าง เนื่องจากชาวบ้านไม่พอใจที่หน่วยงานรัฐไม่ชี้แจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริง เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน กล่าวว่า การจัดการสถานีไฟฟ้าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องดำเนินการ โดยที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายพื้นที่ ทั้งปัญหาพื้นที่ไม่เหมาะสม และกระบวนการดำเนินการไม่ถูกต้อง ซึ่ง เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับชุมชน จึงนำป้ายคัดค้านมาติดตามถนนสายต่างๆที่สถานีโรงไฟฟ้าจะสร้างขึ้น และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง โดยหลังจากได้เห็นป้ายนี้ก็มีข้อกังวลจากชาวบ้าน ขณะที่ ตัวแทนชาวบ้านตำบลศรีบัวบานรายหนึ่ง ที่คัดค้านโครงการสถานีโรงไฟฟ้า ระบุว่า คนในพื้นที่มีความกังวลและไม่เห็นด้วยกับแผนการก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้าจากในพื้นที่ 184 ไร่ที่ติดกับชุมชน ซึ่งผิดหลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่ตั้งโรงงานไฟฟ้า ที่ต้องห่างจากชุมชนมากกว่า 2 กม. แต่พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่ติดหมู่บ้านจำขี้มด บ้านดอนแก้ว บ้านจำบอน บ้านขัวแคร่ บ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาวเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังติดกับลำน้ำซึ่งใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดลงมาการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงไม่มีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมลงไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน จึงได้แสดงความคัดค้านโดยการแสดงป้ายคัดค้านก่อน

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านในนามเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)จุดยืน ชาวบ้านในนามเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบานต่อต้าน และคัดค้านการก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้าย่อย ลำพูน 3 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
นายอำเภอเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้ข้อมูลว่า กฟผ. ได้ซื้อที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขนาด 154 ไร่ 1 งาน 79.5ตารางวา สำหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 ตามที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยการก่อสร้างโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงเท่านั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค มิได้มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชีวมวลแต่อย่างใด นอกจากนี้ กฟผ. ได้เตรียมลงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.) ควรเริ่มต้นการแก้ปัญหาด้วยการมองและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันจากทั้งฝ่ายรัฐและรประชาชน ภายใต้การผสมผสานความต้องการใช้ประโยชน์และการจัดการร่วมกันอย่างเหมาะสม 2.) รัฐควรยอมรับในการขยายบทบาทของการมีส่วนร่วมออกไปให้ทันกับบทบาทในการพัฒนา ผ่านการปรับให้มีการยอมรับการมีส่วนร่วมจากประชาชมากยิ่งขึ้น 3.) การจัดการที่เน้นด้านเทคนิคเพียงด้านเดียวคงไม่ครอบคลุมในประเด็นปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อน รัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 4.) ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชนในการผลักดันให้องค์กรเหมืองฝายมีความเข้มแข็งมากขึ้น และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และปัญหาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 5.) ควรมีการเปิดพื้นที่ในการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วงกังวล ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงช่องทางในการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กับประชาชนรับทราบความเคลื่อนไหว เพื่อสร้างความเชื่อใจ (Trust Building) และความรับผิดชอบต่อชุมชนในฐานะ “หุ้นส่วนทางสังคม” (Social Partnership) ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ข่าวชัดออนไลน์. (2560).ชาวลำพูน ตำบลศรีบัวบาน ร่วมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีคนตำบลศรีบัวบาน ลงติดป้ายคัดค้านสถานีโรงไฟฟ้าย่อย ลำพูน 3 หวังเกิดผลกระทบยาว นายทุนไล่ซื้อที่ดิน 184 ไร่ คาด จนท.รัฐมีส่วนเอี่ยวงานนี้ !!!. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561 จาก http://www.khaochad.com/146395?r=1&width=1366
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.