Result

" กรณีชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) "
" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง ตำบลบ้านดู่ "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) ของชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเชื่อว่าโครงการขนาดใหญ่มูลค่า 8,900 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า ตลาด อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก โดยมร.ชร.ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นี้จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนัดรวมตัวกันที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มร.ชร.) เพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ร่วมลงนามในข้อตกลงกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มูลค่า 8,900 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า ตลาด อาคารพาณิชย์ และอาคารที่พัก โดยขาดการสอบถามความคิดเห็น หรือการทำประชาคมจากประชาชนในพื้นที่ หรือมีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทำให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวทำให้ได้รับผลกระทบทั้งชาวบ้านที่มีกิจการหอพัก รวมไปถึงร้านค้าโชห่วย ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร ซึ่งมีรายได้เกี่ยวเนื่องจากมร.ชร. นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการแย่งใช้น้ำจากหนองบัว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเก่าแก่ของชุมชนและกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างมร.ชร.กับชุมชนก่อนหน้านี้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จุดยืน ชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มูลค่า 8,900 ล้านบาท โดยต่อต้าน “ไม่เอา” โดครงการก่อสร้างดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนฝ่ายทหาร และตำรวจ
ระยะเวลา
พ.ศ. 2559
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
ความเป็นมาในอดีตได้สร้างความไม่ไว้วางใจ (Mistrust) ให้กับชาวบ้านโดยรอบมร.ชร. เนื่องจาก ในอดีตชาวบ้านเป็นผู้บริจาคที่ดินให้มร.ชร. และยังได้ช่วยกันลงแรงก่อสร้าง โดยมีข้อตกลงว่ามร.ชร.จะว่าจ้างชาวบ้านเข้าไปทำงาน รวมทั้งจะให้ทุนการศึกษากับชุมชนสำหรับเด็กที่เรียนดี แต่สุดท้ายข้อตกลงเหล่านี้หายไปหมด ขณะเดียวกันในส่วนของหนองบัวซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใช้น้ำร่วมกับมร.ชร. โดยในอดีตไม่เคยมีปัญหา แต่ต่อมาทางมร.ชร.ได้ขอปิดถนนรอบหนองน้ำในฝั่งที่ติดอยู่กับมร.ชร. ที่สำคัญในระยะหลัง เมื่อชาวบ้านไปหาปลาก็มีเจ้าหน้าที่มาขับไล่ นอกจากนี้ล่าสุดในปีนี้น้ำในหนองบัวก็ยังไม่พอใช้เนื่องจากมีการดึงน้ำไปทำโรงงานน้ำดื่มของมร.ชร. และเมื่อชาวบ้านขอคืนพื้นที่และให้ช่วยเปิดเส้นทางก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองทั้ง ๆ ที่เป็นเส้นทางสัญจรของ 3 หมู่บ้าน ความไม่ไว้วางใจดังกล่าวจึงเป็นผลมาจนถึงปัจจุบันที่เมื่อได้รับข่าวการจะดำเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทำให้ชาวบ้านเกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) ทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนัดรวมตัวกันที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มร.ชร.) เพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าวสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า วันที่22 มิ.ย. 2559 ทางทหาร มทบ.37 ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้ขอให้ผู้ชุมนุมส่งตัวแทน 10 คนเข้าเจรจาหาทางออกกับ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ แทนจนมีข้อยุติได้แล้ว โดยสรุปว่า โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดในการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาเท่านั้น แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และยังมีขั้นตอนอีกมาก รวมทั้งต้องประเมินความคิดเห็นจากประชาชนด้วย จึงยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวในขณะนี้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
การดำเนินการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการภายใต้ “หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน” ทั้งนี้ ควรจะต้องมีการรับฟังข้อคิดเห็น การประชามิต รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างครอบคลุม และเป็นระบบ ตลอดจนควรมีการเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อชี้แจงข้อมูล และข้อเท็จจริงสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
สำนักข่าวชายขอบ. (2559). หลายหมู่บ้านนัดประท้วง ม.ราชภัฏเชียงรายคิดการใหญ่จับมือซีพีทำอภิโปรเจค 8.9 พันล้าน สร้างศูนย์การค้า-ตลาด-อาคารพาณิชย์-หอพัก อ้างรองรับเปิดอาเซียน หวั่นผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบอื้อำเภอ สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2561 จากhttp://transbordernews.in.th/home/?p=13119
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.