Result

" กรณีชาวอำเภอตรอนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล "
" ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ชาวอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มนายทุนจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดทางภาคอีสาน ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เนื่องจากห่วงกังวลถึงความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ชาวอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำประชาคมคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มนายทุนจาก จ.อุตรดิตถ์ และจังหวัดทางภาคอีสาน ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลวังแดง หลังจากกลุ่มนายทุนเข้ามาสำรวจ และสอบถามความเห็นกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้ว 3 ครั้งและยื่นเรื่องถึงอุตสาหกรรมจังหวัดและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบตำบล) วังแดงแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดประกาศเพื่อให้มีการคัดค้านภายใน 30 วัน แต่ยังไม่มีการทำประชาคมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนทันทีคือ มลพิษทั้งในละออง หมองควัน เสียงดัง น้ำเสียจากโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะนาข้าวที่ปลูกในรอบข้างจะได้รับผลกระทบหนัก หากมีละอองหรือฝุ่นตกใส่ใบ ต้นข้าวจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงแดดได้จะทำให้ไม่ได้ผลผลิตอย่างที่ได้เหมือนกับปัจจุบันนี้

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้าน กับ กลุ่มนายทุนที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จุดยืน ชาวอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ คัดค้านกลุ่มนายทุนที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
นายอำเภอตรอน และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
หลังจากการประชาคม แกนนำชาวบ้านได้นำลายมือชื่อพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของชาวบ้าน ตำบลวังแดง ตำบลหาดสองแคว ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน ตำบลท่าสัก ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย รวม 763 ราย ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแสดงเจตจำนงในการคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มนายทุน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังแดง เนื่องจากหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ จะเกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เหตุที่ต้องยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์โดยตรงนั้น เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมทั้งของอำเภอตรอน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ก็เงียบหายไปไม่มีอะไรคืบหน้า ต่อมาได้รับแจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ยิ่งทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตกอย่างยิ่งที่จะต้องรับกับมลพิษที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งกับแกนนำชาวบ้านที่ไปยื่นหนังสือว่า ยังไม่มีการลงนามอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างใด และหลังจากรับหนังสือแล้ว สั่งการให้ปลัดหน้าห้องทำหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหากก่อสร้างแล้ว ผลกระทบจะเกิดหรือไม่ และมีประชาชนกลุ่มใดบ้างได้รับผลกระทบ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเกิดจากความบกพร่องของนโยบายรัฐหลายประการ เป็นปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก บ่อยครั้ง ดังนั้น องค์กรภาครัฐควรดำเนินการเปิดช่องทางการสื่อสารที่มาจากคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทั้งสองฝ่าย หรืออาจเปิดพื้นที่ในรูปของการประชาพิจารณ์ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุมมองที่มีต่อความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจุบัน และแนวทางในอนาคตที่ทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพื่อหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งมีการดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษา และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายดังกล่าว เพื่อหาทางแก้ไข และป้องกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการติดตามผลที่เป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างพลังชาวบ้าน และเกิดความเข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ผู้จัดการออนไลน์. (2560). ชาว อำเภอตรอน ค้านหัวชนฝา นายทุนจ่อผุดโรงไฟฟ้าชีวมวลติดชุมชน. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561 จาก https://mgronline.com/local/detail/9600000128121
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.