Result

" กรณีชาวไร่ข้าวโพดอำเภอเมืองชุมนุมทวงถามมาตราการแก้ไข และแทรกแซงราคาข้าวโพด "
" ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
กลุ่มชาวไร่ข้าวโพดอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมนุมประท้วงมาตรการแทรกแซงราคาข้าวโพด หลังรวมตัวประท้วงมาเรียกร้องมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ชาวไร่ข้าวโพด จ.อุตรดิตถ์ นำโดย นายเกรียงไกร มีมา แกนนำเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด เดินทางไปรวมตัวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้ามาตราการแก้ไข และแทรกแซงราคาข้าวโพด ตามที่กลุ่มเกษตรกรเคยชุมนุมเรียกร้องมาแล้ว 2 ครั้งแต่ยังไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะการจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกรกิโลกรัมละ 1.50 บาท สำหรับจำนวนผลผลิตต่อไร่ที่ 945 กิโลกรัม และขึ้นทะเบียนเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้าน กับ กระทรวงพาณิชย์, รัฐบาลจุดยืน เกษตรกรยอมที่จะลดจำนวนผลผลิตต่อไร่เหลือ 822 กิโลกรัม และ คงการจ่ายเงินส่วนต่างกิโลกรัมละ 1.50 บาท

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และรัฐบาล
ระยะเวลา
พ.ศ. 2556
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เชิญเกษตรกรทั้งหมดไปเจรจา โดยเกษตรกรยอมที่จะลดจำนวนผลผลิตต่อไร่เหลือ 822 กิโลกรัม และ คงการจ่ายเงินส่วนต่างกิโลกรัมละ 1.50 บาท ส่วนเรื่องเอกสารสิทธิ์นั้นก็จะดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนต่อไป ขณะที่แกนนำเกษตรกร ระบุว่า หากหลังจากนี้ภาครัฐไม่ดำเนินการตามที่ตกลง จะนำเกษตรกรประท้วงปิดถนน 11 อุตรดิตถ์-พิษณุโลกทันที

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังปัญหาในส่วนกลาง (กรุงเทพ) เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น พร้อมกับการนำข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร) ในแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังตกต่ำ และทบทวนโครงการประกันรายได้ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม ทั้งนี้ อาจดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น เข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ผู้จัดการออนไลน์. (2556). เอาบ้าง! ชาวไร่ข้าวโพดอุตรดิตถ์ประท้วง จี้รัฐอุดหนุนที่ไร้เอกสารสิทธิด้วย. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2561 จาก https://mgronline.com/local/detail/9560000115546
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.