Result

" กรณีชาวบ้านตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลานคัดค้านการตัดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก–คลองขลุง "
" ภาคกลาง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองลาน "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity) และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก (ออป.) จะดำเนินการตัดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก ตามโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย รวมตัวคัดค้าน เพราะเห็นว่าเป็นต้นน้ำลำธาร อยู่คู่ชุมชนมาช้านาน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง โดยจะต้องทำการตัดไม้สักในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชรแต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย รวมตัวคัดค้าน เพราะเห็นว่า เป็นป่าโซน E ในโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 781 ไร่ ซึ่งชาวบ้านได้เดินสำรวจผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นต้นน้ำลำธาร ผืนป่าดังกล่าวอยู่คู่กับชุมชนมานาน ชุมชนต่างรักและหวงแหน เพราะเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านยังได้อาศัยหาของป่ามาเป็นอาหารในครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้าน กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจุดยืน ชาวบ้านคัดค้านการตัดไม้สัก ตามโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอย่างถึงที่สุด

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
กรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้หัวหน้างานสวนป่ากำแพงเพชร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก (ออป.) รับผิดชอบพื้นที่ป่าจังหวัดกำแพงเพชร คลองสวนหมากต้องเปิดเวทีเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยให้เหตุผลว่า โครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงผืนป่าหรือการสางป่า เพื่อจะให้ต้นไม้ในป่าดังกล่าวที่ต้นเล็กกว่าได้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตได้เร็ว ซึ่งไม้สักที่ตัดจะนำไปขายและนำเงินเข้ารัฐ เพราะทาง ออป.เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต้นสักเหล่านี้มานานแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการตัดไม้ของกรมป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงไม่เห็นด้วย และทำการคัดค้านการตัดไม้สักอย่างถึงที่สุด ซึ่งหัวหน้างานสวนป่ากำแพงเพชร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) จะนำเรื่องการคัดค้านกลับไปรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่งผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสำคัญในกระบวนการเข้าถึง (Approach) โดยมีระยะและขั้นตอนในการประเมิน ดังนี้ 1.) ระยะออกแบบ ควรยึดหลัก การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพื่อการวางแผนในการเข้าถึงชุมชนโดยคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ ผ่านการทำความเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 2.) ระยะปฏิบัติการ ควรคำนึงถึงกระบวนการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทต่อคนในชุมชน ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีแผนรองรับเผื่อไว้เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด 3.) ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในชุมชนผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนานั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ไทยรัฐ. (2561). ออป.ยอมถอย ชะลอตัดต้นสัก อายุครึ่งร้อยปี ป่าคลองสวนหมากฯ. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/1349334
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.