Result

" กรณีกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกำนันยื่นหนังสือคัดค้าน ลดวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 5 ปี "
" ภาคกลาง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านผลประโยชน์
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อคัดค้านการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และขอคัดค้านข้อเสนอประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
รัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และมีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี ทำให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกำแพงเพชรเกิดความไม่มั่นใจต่อแนวนโยบายดังกล่าวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบที่ต่อการดำรงตำแหน่ง และการปฎิบัติหน้าที่ของพวกตน จึงรวมตัวมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราการจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้าน กับ รัฐบาลจุดยืน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกำแพงเพชร คัดค้านการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และคัดค้านข้อเสนอประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ระยะเวลา
พ.ศ. 2560
สถานะ
ได้รับการแก้ไขแล้ว
พลวัต
หลังจากการยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ทางจังหวัดกำแพงเพชร ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาวินัยโดยเคร่งครัดหากมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นใดๆ ให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรงและในการเสนอความคิดเห็นดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่บุคคลใดอีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือสร้างความสับสนแก่ประชาชน และไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หลังจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ยื่นหนังสือตามความประสงค์เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งไปยังไงเหนือเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดก็เดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างสงบ

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ควรมีการเปิดช่องทาง หรือ โต๊ะในการเจรจารับฟังความคิดเห็น ความห่วงกังวล ความต้องการ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในรูปของ เวทีประชาพิจารณ์ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในมุมมองที่แตกต่างกันของทั้งฝ่ายชาวบ้าน และกลุ่มผู้ประกอบการ พร้อมกับการนำข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการประชุมในระดับชาติ (การประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีเดียวกันในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดที่เป็นมาตรฐาน และเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชนเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร. (2560). ผู้ใหญ่บ้านกำนันยื่นหนังสือคัดค้าน ลดวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 5 ปี. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 จาก https://www.kppnews.net/2017/04/10/53166
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.