Result

" กรณีกลุ่มคนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลูกพริกประท้วงและร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงานผลิตซอสพริก "
" ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
คนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลูกพริกกว่า 200 คน เดินทางไปยังหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมชูป้ายกระดาษประท้วงและร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หลังถูกลอยแพ เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัด สั่งปิดโรงงานผลิตซอสพริกส่งขายต่างประเทศที่พวกตนทำงานอยู่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เกษตรกรและลูกจ้างโรงงานทำซอสพริกกว่า 200 คนนำพริกสดสีแดงกว่า 100 กิโลกรัมเทลงพื้นหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์พร้อมเดินถือป้ายเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หลังอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงาน (บริษัท ดิ สมิธ ฟุ้ด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด) ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ให้ระงับการประกอบกิจการทำให้พนักงานกว่า 200 คนตกงานทันที ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้รับเรื่องและได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมหารือในห้องประชุมโดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ชี้แจงว่าได้ทำตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงเนื่องจากโรงงานดังกล่าวไม่ได้ขอต่ออายุใบอนุญาติจัดตั้งโรงงานที่หมดในวันที่ 31มกราคม 2561 ที่ผ่านมาและได้ทำหนังสือเตือนไปแล้วแต่ทางโรงงานไม่มาต่อใบอนุญาติทำให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดต้องออกคำสั่งให้ปิดโรงงานตามข้อกฎหมาย ด้านผู้ประกอบการเมื่อได้ข้อยุติได้เดินทางลงมาพบกับพนักงานพร้อมแจ้งกับพนักงานว่าเบื้องต้นทางจังหวัดได้ปิดโรงงานตามข้อกฎหมายแต่ทางผู้บริหารจะเดินทางไปร้องศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองไต่สวนพร้อมขอเปิดโรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนพริกที่นำผลผลิตมาขายให้กับทางโรงงานที่ต้องหยุดรับซื้อและพนักงานกว่า 200 คนที่ต้องตกงานเนื่องจากทางโรงงานถูกสั่งปิด

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
คนงานจากโรงซอสพริกและเกษตรกรผู้ปลูกพริก (บริษัท ดิ สมิธ ฟุ้ด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด)กับ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์จุดยืน เกษตรกรและลูกจ้างโรงงานทำซอสพริก (บริษัท ดิ สมิธ ฟุ้ด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด) ชุมนุมประท้วงอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ หลังถูกสั่งปิดโรงงานผลิตซอสพริก เนื่องจากใบอนุญาติโรงงานหมดอายุ

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
เบื้องต้นนายประทีปศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เรียก เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์และผู้ประกอบการกิจการโรงงานทำซอสพริกพร้อมตัวแทนลูกจ้างโรงงานเข้าร่วมประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง จนได้ข้อสรุป 3 ข้อ คือ 1.) ให้ทางโรงงานยื่นเรื่องทำการขอใบอนุญาตใหม่โดยเร็ว 2.) ให้ทางโรงงานทำหนังสื่ออุทธรณ์คำสั่งอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 3.) ให้ทางโรงงานฟ้องศาลปกครองและขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้น และหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ทางกลุ่มเกษตรกรและลูกจ้างโรงงานทำซอสพริก (บริษัท ดิ สมิธ ฟุ้ด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด) จะเดินทางไปร้องเรียนไปยังพล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน
วิธีการแก้ไข
ควรมีการเปิดพื้นที่ในการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็น ความห่วงกังวล ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ ซึ่งอาจดำเนินการโดย การเปิดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้สึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึงช่องทางในการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบรับทราบความเคลื่อนไหว พร้อมกับการนำข้อเท็จจริงจากเวทีดังกล่าว เข้าสู่เวทีการแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม ตลอดจนผลการดำเนินงานในการติดตามตรวจสอบดังกล่าว รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปของการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมที่มีสัดส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน ศึกษา และตรวจสอบโครงการดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผ่านเวทีประชาคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชนเป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ข่าวสด. (2561). ชาวไร่-คนงานทำซอสเทพริกประท้วง ค้านอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงานไม่ชอบธรรม. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 จาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1002044
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.