Result

" กรณี “กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่” "
" ภาคกลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของชาวบ้านอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากทราบข่าวว่า มีการออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ ทองแดง สังกะสี และตะกั่ว จำนวน 20 แปลง เนื้อที่ 190,000 ไร่เศษให้กับบริษัทต่างชาติ เมื่อคนเพชรบูรณ์ทราบข่าว ก็มีความไม่สบายใจจึงรวมตัวกันออกมาร่วมกันคัดค้าน

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มคัดค้านไม่เอาเหมืองแร่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ออกมารวมตัวกันใช้ชื่อ“กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่” ออกรณรงค์คัดค้านการสำรวจขุดเจาะแร่ในพื้นที่ มีการติดแผ่นป้ายไวนิล ตามอาคารร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ขณะเดียวกันนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการยกมือไขว้กันเป็นรูปกากบาท ติดสติกเกอร์ และแจกแผ่นพับให้กับประชาชน ทั้งใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ไลน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อต้านกันอย่างต่อเนื่อง โดยนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ แกนนำกลุ่มกล่าวว่า ขณะนี้คนเพชรบูรณ์ทราบข่าวว่า มีการออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ ทองแดง สังกะสี และตะกั่ว จำนวน 20 แปลง เนื้อที่ 190,000 ไร่เศษให้กับบริษัทต่างชาติ เมื่อคนเพชรบูรณ์ทราบข่าวก็มีความไม่สบายใจ เพราะเห็นตัวอย่างจากเหมืองแร่ทองคำที่ อำเภอวังโป่ง เขตรอยต่อระหว่าง จ.เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก หรือ จ.เลย เนื่องจากมีปัญหาสารพิษจากโลหะหนักฟุ้งกระจายหรือสารปนเปื้อน ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตาย หรือเกิดพิกลพิการกับเด็กทารกและก่อให้เกิดมลพิษในบ้านเมืองจึงได้รวมกลุ่มกัน “กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่” โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ว่าขณะนี้มีการออกอาชญาบัตรแล้วถึง 5 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนรู้ว่า เหมืองแร่โลหะมีพิษร้ายอย่างไร สารพิษตกค้างจะคงอยู่ในพื้นที่เป็นร้อยๆปี ซึ่งจะนำไปสู่ความล่มสลายของชุมชน ตนในฐานะเป็น 1 ในแกนนำจะร่วมออกมาคัดค้านการขุดเจาะเหมืองแร่เหล่านี้อย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในนาม “กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่” กับ บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาขุดเจาะเหมืองแร่ในพื้นที่จุดยืน ชาวบ้านอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในนาม “กลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่” ต่อต้านบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาขุดเจาะเหมืองแร่ในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2562
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ความเคลื่อนไหวของการรณรงค์คัดค้านเหมืองแร่ที่ จ.เพชรบูรณ์ ล่าสุด นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ แกนนำกลุ่ม "คนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่" กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้และชี้แจงถึงผลกระทบเรื่องเหมืองแร่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายตามเขตอาชญาบัตรสำรวจหาแหล่งแร่ของบริษัทเอกชน เป็นระยะเวลาราว 8 เดือน ปรากฏว่านอกจากชาวบ้านจะมีความตื่นตัวและมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีแล้วยังร่วมกันสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อโซเชียลอีกด้วย จนเวลานี้ ทางกลุ่มได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการเฝ้าระวัง นายวิศัลย์ กล่าวว่า ส่วนการลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน เพราะเล็งเห็นว่าในขั้นตอนสุดท้ายของการจะเปิดเหมืองได้นั้น จะต้องผ่านเวทีประชาคมชาวบ้านก่อน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาในเวทีประชาคมมัดจะมีการให้ข้อมูลแต่เพียงฝ่ายสนับสนุนเพียงด้านเดียว ในขณะที่ฝ่ายคัดค้านไม่มีเวที หรือไม่มีโอกาสได้พูดชี้แจง ทำให้เมื่อเปิดเวทีประชาคมก็จะผ่านความเห็นชอบ จึงไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ทางกลุ่มฯ จึงใช้แนวทางลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจอีกด้าน เพื่อเป็นทางเลือกกับชาวบ้านตัดสินใจ และชั่งน้ำหนักว่า ต้องการให้มี หรือไม่ให้มีเหมืองแร่ในพื้นที่ ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ต้องระยะเวลาอีก 3 ปี ตามอายุอาชญาบัตรที่บริษัทเหมืองแร่ยังถือไว้อยู่

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่งผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสำคัญในกระบวนการเข้าถึง (Approach) โดยมีระยะและขั้นตอนในการประเมิน ดังนี้ 1.) ระยะออกแบบ ควรยึดหลัก การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพื่อการวางแผนในการเข้าถึงชุมชนโดยคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ ผ่านการทำความเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 2.) ระยะปฏิบัติการ ควรคำนึงถึงกระบวนการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทต่อคนในชุมชน ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีแผนรองรับเผื่อไว้เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด 3.) ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในชุมชนผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนานั้นๆ ทั้งนี้ อาจดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น เข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
ไทยรัฐ. (2559). เพชรบูรณ์รณรงค์ต้านเหมืองแร่. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 จากhttps://www.thairath.co.th/content/574273
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.