Result

" กรณีชาวบ้านตำบลวังลึกคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล "
" ภาคกลาง จังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง ตำบลวังลึก "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของชาวบ้านตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จากการดำเนินงานของโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ก้าวหน้าเอ็นเนอร์ยี จำกัด จึงรวมตัวกันคัดค้านโครงการฯ พร้อมระดมติดตั้งป้ายรณรงค์ว่า “ชาววังลึกไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล” รวม 40 จุด ทั่วทั้งหมู่บ้าน รวมถึงมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
สำหรับการต่อต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าทั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัท ก้าวหน้าเอ็นเนอร์ยี จำกัด พยายามยื่นขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านเกาะไม้แดง ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทำให้ชาวบ้านเกิดความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพจึงรวมตัวกันประท้วง และร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กับ บริษัทก้าวหน้าเอ็นเนอร์ยี จำกัดจุดยืน ชาวบ้านตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย คัดค้านและต่อต้านการดำเนินโครการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลของบริษัทก้าวหน้าเอ็นเนอร์ยี จำกัด

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
นายอำเภอศรีสำโรง, ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ระยะเวลา
พ.ศ. 2561
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
ต่อมาที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ก้าวหน้าเอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้มีการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ทั้งหมดรวม 6 ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นและตอบข้อสงสัยของชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ และที่ผ่านมาก็ได้จัดเวทีไปแล้ว 2 ครั้ง คือที่หมู่ 8 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก และที่หมู่ 11 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการตอบข้อซักถาม จนชาวบ้านเข้าใจ คลายความกังวล และก็ยินดีที่จะให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเข้าไปอยู่ในพื้นที่ได้ ส่วนที่หมู่ 6 ตำบลวังลึก ถ้าเปิดเวทีมีการรับฟังและพูดคุยกัน ก็จะทำให้ความเข้าใจต่างๆ ข้อกังวลต่างๆ คลายลง และทำให้การยอมรับมีมากขึ้น นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยโครงการจะมีการดูแลผลกระทบต่อชุมชน อาทิ การขนส่งโดยการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีอันประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ หน่วยราชการที่ดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยคณะกรรมการจะมีประชาชนในพื้นที่เป็นสมาชิกอยู่กึ่งหนึ่ง มีอาสาสมัครผู้ตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมคอยตรวจตราและสามารถตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้มาให้คำแนะนำอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ชาวบ้านนับร้อยคน พากันลุกขึ้นประท้วง กลางงานเวทีให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ หมู่ 6 ตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จนทําให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ และฝ่ายปกครอง เข้าควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย และขอให้เวทียุติทันที

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเกิดจากความบกพร่องของนโยบายรัฐหลายประการ เป็นปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก บ่อยครั้ง ดังนั้น องค์กรภาครัฐควรดำเนินการเปิดช่องทางการสื่อสารที่มาจากคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทั้งสองฝ่าย หรืออาจเปิดพื้นที่ในรูปของการประชาพิจารณ์ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมุมมองที่มีต่อความเป็นมา สภาพปัญหาในปัจจุบัน และแนวทางในอนาคตที่ทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกัน เพื่อหาจุดร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งมีการดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษา และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายดังกล่าว เพื่อหาทางแก้ไข และป้องกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการติดตามผลที่เป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างพลังชาวบ้าน และเกิดความเข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
สปริงนิวส์. (2018). ชาวบ้านตำบลวังลึก ยื่นคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2561 จากhttps://www.springnews.co.th/thailand/north/285753
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.