Result

" กรณีชาวบ้านอำเภอแม่ระมาดประท้วงค้านรัฐเอาที่ดินทำพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก "
" ภาคตะวันตก จังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาดและแม่สอด "
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต (Insecurity)
ระดับการรับรู้ของสังคม
ระดับจังหวัด
ประเด็นความขัดแย้ง
ความห่วงกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สของชาวบ้านตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากรัฐบาลจะเอาที่ดินทำกิน จำนวน 1,942 ไร่ ไปรองรับโรงงานอุตสาหกรรม ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ชาวบ้านวังผา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และชาวบ้านหมู่ 4 บ้านวังตะเคียน และหมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมตัวชูป้ายเรียกร้องขอความเห็นใจ และเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่หน้าอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ถนนสายเอเชีย อำเภอแม่สอด จ.ตาก จากนั้นได้ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือให้ทางฝ่ายปกครองจังหวัดตากทบทวนการเวนคืนที่ดิน จุดที่จะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 และพื้นที่ประกอบโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หลัง คสช.มีคำสั่งที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558 (ม.44) สั่งให้ที่ดินในท้องที่ ตำบลท่าสายลวด เฉพาะภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข 1/8 รวม 2,182 ไร่เศษ ถูกเพิกถอนเป็นของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เพื่อจัดสรรให้นิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐหรือเอกชนเช่า เพื่อใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) โดยต้องการแสดงพลังต่อต้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่เอาที่ดินทำกินไปรองรับโรงงานอุตสาหกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
ชาวบ้านอำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับ รัฐบาล จุดยืน ชาวบ้านอำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชุมนุม ประท้วง คัดค้าน และต่อต้านนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2562
สถานะ
เคยมีความพยายามในการแก้ไขแต่หยุดชะงักไป
พลวัต
แกนนำชาวบ้านชี้แจงว่า การชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แต่ประเด็นสำคัญ คือ รัฐไม่ทำประชาคม หรือรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เช่น หากเอาคืนที่ดิน รัฐต้องหาที่ดินชดเชยให้ เพราะหากเอาที่ดินไปชาวบ้านจะเอาที่ดินตรงไหนทำกิน นอกจากนี้ ทางชาวบ้านต้องการอุตสาหกรรมสีเขียว ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก ต่อมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด ได้ไปพบกับแกนนำชาวบ้านเพื่อต้องการทราบความต้องการของชาวบ้าน ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่มารับเรื่อง กล่าวกับชาวบ้านว่า จะรับหนังสือและนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหาทางเยียวยาช่วยเหลือที่ดีที่สุดให้แก่ชาวบ้านและทุกฝ่ายต่อไป หลังจากชาวบ้านได้รับการชี้แจงจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจึงสลายตัวแล้ว แต่กลุ่มชาวบ้านก็ยังได้นำป้ายผ้าไปติดไว้ตามรั้วในหมู่บ้าน เพื่อแสดงจุดยืนที่ประกาศไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
ก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างิย่งผลกระทบทางสังคม ซึ่งควรจะให้ความสำคัญในกระบวนการเข้าถึง (Approach) โดยมีระยะและขั้นตอนในการประเมิน ดังนี้ 1.) ระยะออกแบบ ควรยึดหลัก การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เพื่อการวางแผนในการเข้าถึงชุมชนโดยคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกมิติ ผ่านการทำความเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 2.) ระยะปฏิบัติการ ควรคำนึงถึงกระบวนการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทต่อคนในชุมชน ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีแผนรองรับเผื่อไว้เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด 3.) ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลถึงผลจากโครงการ ความพึงพอใจของโครงการ รวมถึง ความพึงพอใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการตามความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในชุมชนผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนานั้นๆ ทั้งนี้ อาจดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนของกลุ่มเกษตรผู้ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น เข้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
มติชนออนไลน์. (2559). ชาวบ้านจังหวัดตาก ถือป้ายประท้วงค้านรัฐเอาที่ดินทำพื้นที่เขตศก. จี้ทำ ‘ประชาพิจารณ์’. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2561 จากhttps://www.matichon.co.th/region/news_115029
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.