Result

" กรณีความขัดแย้งการคัดค้าน พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบัวใหญ่ "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม (การเรียกร้องสิทธิชุมชน)
ระดับการรับรู้ของสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งปรากฏเป็นข่าวที่สามารถรับรู้ในระดับชาติ บุคคลผู้เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มผู้เคลื่อนไหวด้านสิทธิชุมชนที่รับรู้กันโดยทั่วไป
ประเด็นความขัดแย้ง
มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ แต่ประชาชนในพื้นที่คัดค้านไม่ต้องการให้แยกเป็นจังหวัดบัวใหญ่

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
สืบเนื่องมาจากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ คือ การยุบรวม 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง, อำเภอประทาย, อำเภอโนนแดง, อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอสีดา และ อำเภอบัวลาย เพื่อตั้งเป็นจังหวัดที่ 78 ของประเทศไทย ซึ่งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งจังหวัดใหม่ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ให้ อปท. รายงานผลดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ว่ามีเหตุความจำเป็น ผลดี ผลเสีย สมควรให้คำรับรองหรือไม่ โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ได้มีมติเห็นควรจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ต่อมาได้มีกระแสแสดงความคิดเห็นไม่ต้องการให้จังหวัดนครราชสีมา ถูกแบ่งแยก โดยใช้อัตลักษณ์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เป็นจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชาชนในอำเภอบัวใหญ่ที่ต้องการแยกออกมาเป็นจังหวัดและกลุ่มและกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านร่างพระราชบัญญัติจังหวัดบัวใหญ่อีกฝ่ายหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มประชาชนผู้สนับสนุนให้มีการแยกจังหวัดบัวใหญ่ (แกนนำโดย คำพันธ์ บุญยืด)จุดยืนคือ สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ...ให้มีการแยกจังหวัดออกมาจากนครราชสีมากลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนภาคประชาชนจังหวัดนครราชสีมา(แกนนำโดยนายศุภฤกษ์ อริยปรัชญา) จุดยืนคือ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ... ไม่ให้มีการแบ่งแยกเมืองโคราชออกจากกัน

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา4.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา5.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ต่างฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านมีการยื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งแยกจังหวัดต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาและมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องจุดยืนทั้งสองฝ่ายและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรกมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.ยื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งแยกแผ่นดินโคราช ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2.ยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3.ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาและมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องจุดยืนทั้งสองฝ่ายและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรกมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.จังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ...2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้คัดค้านร่าง พ.ร.บ.จังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ...3.หนังสือพิมพ์มติชน(ออนไลน์)”ส่อบานปลาย ขอแยก จ.บัวใหญ่ กลุ่มคัดค้านยื่นหนังสือให้ผู้มีอำนาจ สั่งกลุ่มสามมิตรยุติการเคลื่อนไหว”(https://www.matichon.co.th/region/news_1093555 )เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา13:15 น4.สำนักข่าวไทยรัฐ (ออนไลน์)”กลุ่มต้านร้อง’ผวจ.โคราช’ทบทวนแยกจังหวัด หวั่นสร้างความแตกแยก”(https://www.thairath.co.th/content/451950 ) เมื่อ 22 กันยายน 2557 เวลา 19.01 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.