Result

" ความขัดแย้งกรณีคณะกรรมการสหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1) บ้านยางจำกัด ถูกฟ้องบังคับคดีและเกิดความเสียหายต่อสมาชิก "
" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง "
ประเภทความขัดแย้ง
ด้านสังคม
ระดับการรับรู้ของสังคม
ประเด็นความขัดแย้งรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์และปรากฏในข่าวท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์
ประเด็นความขัดแย้ง
เกิดการฟ้องร้องกรณีการกู้ยืมเงินของสหกรณ์ฯมีผลกระทบต่อสมาชิกเนื่องจากประสบภัยพิบัติ การฟ้องบังคับคดีทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม >>

ความเป็นมา
ตัวแทนคณะกรรมการ สหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จำกัด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์กู้ยืมเงินจาก สหกรณ์การเกษตร บุรีรัมย์ จำกัด จำนวน 500,000 บาท เพื่อซื้อปุ๋ย ให้กับสมาชิกเพื่อใช้ในการทำการเกษตร แต่เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้สมาชิกไม่สามารถส่งเงินชำระค่าปุ๋ยต่อสหกรณ์การเกษตร จ.บุรีรัมย์ได้ จึงทำให้ถูกฟ้องร้อง บังคับคดีเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นกรรมการสหกรณ์ฯ รวม10 ราย เพื่อให้ชำระวงเงินต้น+ดอกเบี้ย รวม 1,200,000 บาท กลุ่มผู้ถูกฟ้องเห็นว่าปัญหาเกิดจากภาวะภัยแล้ง และถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงเป็นที่มาของความขัดแย้ง

อ่านเพิ่มเติม >>

คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน
กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการ สหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จำกัด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ (โดยนายวีระศักดิ์ บัวชัย และนายทองเรือง พิราช) จุดยืนคือ ขอชำระหนี้เฉพาะส่วนเงินต้น จำนวน 500,000 บาท กลุ่มตัวแทนสหกรณ์การเกษตร บุรีรัมย์ จำกัด จุดยืนคือ ขอให้ชำระหนี้วงเงินต้น+ดอกเบี้ย รวม 1,200,000 บาท ตามบังคับคดี

อ่านเพิ่มเติม >>

ผู้เกี่ยวข้องอื่น
1.สหกรณ์ สกย. อ (รุ่น1) บ้านยาง จำกัด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์2.สหกรณ์การเกษตร จ.บุรีรัมย์
ระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 - 2561
สถานะ
กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
พลวัต
ปัญหาความขัดแย้งเป็นประเด็นปัญหาเฉพาะกลุ่มระหว่างกลุ่มสหกรณ์สมาชิกกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนด้านการเกษตรกับสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ให้กู้ เป็นประเด็นข้อพิพาทตามกฎหมายแพ่ง หากมีการตกลงเจรจากันปัญหาก็สามารถยุติลงได้เฉพาะภายใน ประเด็นความขัดแย้งจึงคลี่คลายลงได้

อ่านเพิ่มเติม >>

ระดับความรุนแรง
ไม่มีความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย
วิธีการแก้ไข
1.แกนนำกลุ่มสหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จำกัดยื่นหนังสือเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรงต่อสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2.แกนนำกลุ่มสหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จำกัดยื่นขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม >>

ที่มาของข้อมูล
1.สัมภาษณ์แกนนำกลุ่มสหกรณ์ สกย.อ (รุ่น1)บ้านยาง จำกัด2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์3.สำนักข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง "ม็อบบุกบุรีรัมย์รอยื่นหนังสือร้องเรียนบิ๊กตู่แต่ถูกสกัดไว้" (http://www.banmuang.co.th/news/region/110874 )เมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น.
ไฟล์ดาวน์โหลด
-

Gellary

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

02-141-9600

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.